‘กฤษฎา’ให้สศก.ทำตัวเลขเดียว’เกษตรมีผลเศรษฐกิจ’กันขาดความน่าเชื่อถือ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ.) ได้สั่งการปลัด กษ.และเลขาธิการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบว่า

ในกรณีที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจะเผยแพร่ข้อมูลหรือคาดการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรหรือให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหรือเผยแพร่เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขทางการเกษตรที่มีผลต่อสภาพเศรษฐกิจหรือปริมาณผลผลิตและราคาผลผลิต นั้น

เพื่อความชัดเจนและถูกต้องซึ่งจะมีประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานใน กษ.และองค์กรต่างๆ จึงขอให้คำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย

1.ในการเผยแพร่ข้อมูลชนิด/ประเภท/จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมหรือจำนวนเกษตรกร/ครอบครัวเกษตรกรๆต่างๆต้องเป็นตัวเลขที่ถูกต้องโดยให้ตรวจสอบก่อนได้ด้วยว่ามีที่มาอย่างไรและต้องเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ประการสำคัญ ถ้าเป็นข้อมูล/สถิติที่หน่วยงานของกษ.ด้วยกันที่ได้รวบรวมไว้แล้วต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นตัวเลขเดียว
กันเพื่อป้องกันผู้รับข่าวสารหรือรับรายงานไม่เชื่อถือหรือก่อให้เกิดความสับสนและกล่าวหาว่าหน่วยงานของกษ.บกพร่องเพราะเป็นหน่วยราชการสังกัดเดียวตัวเลขยังไม่ตรงกัน เป็นต้น

2.กรณีมีการวิเคราะห์ข้อมูลหรือคาดการณ์ว่าสภาพราคาผลผลิตหรือสภาพเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรในปัจจุบันและอนาคตเช่นจะเกิดภาวะขาดแคลน/ราคาผลผลิตทางการเกษตาตกต่ำหรือขาดทุน/สินค้าล้นตลาดหรือสินค้าตลาดราคาแพง เป็นต้น ให้ระบุด้วยว่า สศก.ได้ทำอย่างไรกับการคาดการณ์หรือข้อมูลดังกล่าวโดยได้ดำเนินการเสนอแนะหรือมีข้อเสนออย่างไรต่อหน่วยปฎิบัติหรือหน่วยที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาแล้ว ไม่ควรรายงานหรือวิเคราะห์ออกมาลอยๆโดยไม่ได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้รับไปดำเนินการแต่อย่างไร

 

 

 

ที่มา มติชนออนไลน์

Previous articleราชกิจจาฯเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580
Next articleดาวกับดวง วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 โดย พิมพ์พรร