บีโอไอ สร้างเครือข่ายไทย-เกาหลี เตรียมแผน EV & Charging สมาร์ทซิตี้

“บีโอไอไทย จับมือ บีโอไอโซล” สัมมนาสร้างเครือข่ายทางธุรกิจด้าน EV & Charging Station และ Smart Cities ระหว่างผู้ประกอบการไทยในภูมิภาค บริษัทพัฒนาเมืองกับนักลงทุนเกาหลีใต้ หวังช่วยนักธุรกิจไทยต่อยอดการลงทุน พร้อมสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่รองรับแผนต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) เพิ่มช่องทางเพื่อแข่งขันสู่ตลาดต่างประเทศ

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายขวัญชัย วรกัลยากุล ผู้อำนวยการ (ระดับสูง) กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า กองประสานฯศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน 1-7 ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ขอเชิญผู้ประกอบการร่วมงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “THAI-KOREA BIZ NETWORKING : EV & Charging Station for Public Transportation in the Smart Cities” เพื่อสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจรองรับธุรกิจในยุคโควิดและหลังโควิด

ขวัญชัย วรกัลยากุล

โดยผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจะได้มีโอกาสเพิ่มพันธมิตรต่อยอดวิสัยทัศน์ จากผู้แทนภาครัฐและภาคธุรกิจของทั้งไทยและเกาหลีใต้ วัตถุประสงค์สำคัญของกิจกรรมนี้เพื่อให้มีส่วนช่วยสร้างเครือข่าย ขับเคลื่อนยกระดับศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับนักธุรกิจและบริษัทพัฒนาเมืองทั่วไทย อีกทั้งยังเป็นการช่วยวางแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ดำเนินต่อไปได้

โดยการเพิ่มช่องทางและโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ระหว่างประเทศในปัจจุบันและรองรับอนาคตอันใกล้ ซึ่งในทุกปีกองประสานฯได้ร่วมกับบีโอไอศูนย์ภูมิภาคในการพานักลงทุนไทยไปต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายโอกาสธุรกิจนี้ ไม่ว่าจะเป็นการต่อยอดการลงทุน สำรวจการนำมาเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยมาประยุกต์ใช้ การออกแสดงนิทรรศการ การหาผู้ร่วมทุน แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ จึงได้ปรับรูปแบบเป็น Webinar แทน

สำหรับการสัมมนาแบบออนไลน์ครั้งนี้จะมีขึ้นในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.25 น. โดยมีวิทยากรจากภาครัฐและเอกชน สมาคม มหาวิทยาลัยของไทย และเกาหลีใต้ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) ส่วนกลางและภูเก็ต (โครงการล่าสุดในภูเก็ต Sand BOX) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) Korea Agency for Infrastructure Technology Advancement สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย มหาวิทยาลัย ULSAN ของเกาหลีใต้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และผู้บริหารจากบริษัทเอกชนชั้นนำ

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุน เปิดโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างไทย-เกาหลีใต้ ในกลุ่ม EV & Charging Station กลุ่มพัฒนาเมือง และ Smart Cities ตลอดจนอัพเดตโครงการที่น่าสนใจ ความร่วมมือ การสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยของไทยและเกาหลีใต้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศนวัตกรรมด้าน EV & Charging Station และ Smart Cities ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือ [email protected] โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด