กยท. ประกาศจุดยืน Zero Carbon เวทียางโลก World Rubber สิงคโปร์

กยท. ประกาศจุดยืน ผลักดัน Zero Carbon ในสวนยาง บนเวที World Rubber Summit 2022 สิงคโปร์เจ้าภาพร่วม IRSC ภาครัฐ ภาคเอกชน อินเดียรับเบอร์บอร์ด บริษัทยางล้อรายใหญ่ของโลก เข้าร่วม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 รายงานข่าวระบุเมื่อวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยนายณกรณ์ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมสุดยอดยางโลก ประจำปี 2022 (World Rubber Summit 2022) ณ ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยองค์การศึกษาเรื่องยางระหว่างประเทศ (International Rubber Study Group: IRSG) ซึ่งมีผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เช่น อินเดียรับเบอร์บอร์ด บริษัทยางล้อรายใหญ่ของโลก เข้าร่วม ประกาศจุดยืนผลักดันมาตรการ Zero Carbonในสวนยาง

               

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ประกาศจุดยืนในงานประชุมสุดยอดยางโลก ปี 2022 ว่า จากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศของโลกส่งผลต่อผลผลิตภาคการเกษตร ไม่เว้นแม่แต่ยางพารา กยท. เป็นองค์กรที่บริหารจัดการยางพาราทั้งระบบของประเทศไทย

ซึ่งมีพื้นที่การปลูกยางพาราอยู่กว่า 18 ล้านไร่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงในเรื่องนี้โดยได้วางเป้าเป็นผู้นำในการผลักดันนโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนจนนำไปสู่การจัดการคาร์บอนเครดิตในสวนยางพารา เป็นการเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันและโอกาสทางการค้าให้กับประเทศไทย

โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมไปถึงการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ เช่น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ นวัตกรรมในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืนตามมาตรฐาน โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรชาวสวนยางสามารถสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตในสวนยางพาราได้อีกทางนึง

นอกจากนี้ กยท. ร่วมมือภาคเอกชนนำแพลทฟอร์มแอพพลิเคชั่น RubberWay มาใช้เพื่อการสำรวจวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทานยางพารา ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการจัดการมาตรฐานสวนยางพาราของประเทศไทย พร้อมกันนี้ กยท. ได้จัดทำคู่มือการจัดการสวนยางที่ดีให้สอดคล้องกับหลักจัดการมาตรฐานสวนยางสากลเผยแพร่ความรู้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง

ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 1 ล้านไร่ และมีเป้าหมายขยายไปยังสวนยางทั่วประเทศ ทั้งนี้ ได้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจและกองทุนเพื่อดำเนินการเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเป็นผลลัพธ์ไปสู่การจัดทำคาร์บอนเครดิตในสวนยางพาราอย่างยั่งยืน

“วันนี้ กยท. พร้อมนำสวนยางพาราของไทยเข้าสู่การมาตรการ Zero Carbon ยกระดับสวนยางสู่มาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อม ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้า สร้างธุรกิจได้ และรักษ์โลกไปพร้อมๆ กัน”