อว.หนุนมหา’ลัย จ.นครราชสีมา ผลักดัน 3 เรื่องปฏิรูปการศึกษาพัฒนาคน

อว-นครราชสีมา

กระทรวง อว.ชูธงปฎิรูปอุดมศึกษาพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen หนุนสถาบันใน จ.นครราชสีมา-เซ็นทรัล ลงนามความร่วมมือ 3 ฉบับรวด “คลังหน่วยกิต-การจัดการศึกษา 2 ปริญญา-ผลิตบัณฑิตให้ตรงตลาดแรงงาน”

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (มรภ.นครราชสีมา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวง อว. ด้านการสร้างและพัฒนาคนให้เป็น Smart Citizen เปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย

โดยพิธีลงนามครั้งนี้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 ฉบับ ประกอบด้วย

1.ความร่วมมือว่าด้วยเครือข่ายคลังหน่วยกิต ระหว่าง มรภ.นครราชสีมา กับ มทร.อีสาน และ มทส. เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มวิชาที่สนใจจากมหาวิทยาลัยใดก็ได้ เก็บหน่วยกิตตามอัธยาศัย

รวมถึงบุคคลภายนอกที่สนใจได้เรียนรู้เพิ่มทักษะ รับสัมฤทธิบัตร หรือสะสมหน่วยกิตในการเรียนระดับปริญญา แล้วรวบรวมหน่วยกิตตามเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อขอรับปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยที่ต้องการ คลังหน่วยกิตจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และนับเป็นนโยบายนวัตกรรมทางการอุดมศึกษาที่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นแห่งแรก

2.ความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรแบบ 2 ปริญญา ระหว่าง มรภ.นครราชสีมา กับ มสธ.โดยร่วมกันจัดการศึกษาให้หน่วยงานราชการท้องถิ่นใน จ.นครราชสีมา

พัฒนาข้าราชการท้องถิ่นด้วยหลักสูตรปริญญาตรีพิเศษที่ใช้เวลาศึกษาตามปกติ แต่เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 สาขาพร้อมกัน ได้แก่ นิติศาสตร์บัณฑิตจาก มสธ. และรัฐประสานศาสตร์บัณฑิตจาก มรภ.นครราชสีมา ถือเป็นการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่ ท้องถิ่น ให้มีความรู้ความสามารถด้านการปกครองและกฎหมายที่เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือประชาชนในโคราช นับเป็นการนำนโยบายเรื่องมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นของ รมว.อว. ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และ

3.ความร่วมมือว่าด้วยการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน และบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระหว่าง มรภ.นครราชสีมากับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน

โดยการสนับสนุนให้อาจารย์ และนักศึกษา ได้ใช้ความรู้ ได้ทำงานวิจัย และได้ปฏิบัติงานจริง ในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าและสถานประกอบการธุรกิจของกลุ่มเซ็นทรัล ความร่วมมือดังกล่าว เป็นการนำนโยบายปฏิรูปการอุดมศึกษาให้เชื่อมโยงการทำงานจริงโดยไม่ต้องรอให้นักศึกษาสำเร็จการศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ทำงานจริง ทำให้มหาวิทยาลัยสามารถผลิตบุคลากรตามความต้องการของภาคธุรกิจต่อไป

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนกกล่าวว่า ความร่วมมือทั้ง 3 ฉบับสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิรูปการอุดมศึกษาของกระทรวง อว. อย่างเป็นรูปธรรม ที่ให้โอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)


ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะกำลังคนของประเทศ ในทางปฏิบัติเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดี และการพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นโดยการขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัยชั้นนำในจังหวัดนครราชสีมา เป็นการแสดงพลังการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ภายในปี 2580 ตามยุทธศาสตร์ชาติ