สจล.เปิดหลักสูตร เอไอ และผู้ประกอบการยุคใหม่ นักเรียน ม.ปลายเรียนได้

นักศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จับมือพันธมิตรระดับโลก ปั้นบุคลากรด้านเอไอ และผู้ประกอบการยุคใหม่ เปิดหลักสูตร Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur เรียนได้ทั้งนักศึกษาของ สจล. และนักเรียน ม.ปลาย 

วันที่ 22 กันยายน 2566 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) จัด KMITL GenEd Day 2023 เปิดหลักสูตร Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuil

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และรักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม กล่าวว่า สจล. มุ่งเน้นพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัยเสริมสร้าง Soft Skills ตามความต้องการของผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต

โดยการจัดหลักสูตรฝึกอบรมในรูปแบบสะสมหน่วยกิตสำหรับนักศึกษา จึงจัดงาน KMITL GenEd Day 2023 เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้เข้าใจรายวิชาศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์รายวิชาให้นักศึกษา เป็นแนวทางในตัดสินใจเลือกรายวิชาเรียนที่เหมาะสมกับความต้องการ

โดยหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนจะเน้นการ Reskills-Upskills เช่น หลักสูตร Charming School สอนการเทคนิคการวางตัว การสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ ไปจนถึงการสร้างเสน่ห์ให้กับตนเอง หรือหลักสูตร Digital Intelligence Quotient สอนการรู้เท่าทันกลโกง สร้างสติเพื่อเป็นการป้องกันจากภัยออนไลน์ และเพื่อให้สอดคล้องกับ 5 ทักษะอันดับแรกที่นักศึกษา สจล.ต้องการเรียนรู้

ได้แก่ ทักษะดิจิทัล, การสื่อสารดิจิทัล, คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์, ความเป็นผู้นำและการแก้ปัญหา และการเป็นผู้ประกอบการเชิงนวัตกรรมที่สอดคล้องกับทักษะแรงงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบัน

ทั้งนี้ สจล.ได้ร่วมมือกับทาง IBM ประเทศไทย พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล Generative AI และ Design Thinking for Entrepreneur จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild ของสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KLLC) เพื่อให้นักศึกษาได้มีองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ที่สนใจทำงานด้านดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม เช่น การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และ AI การเขียนโค้ดและความปลอดภัยทางไซเบอร์

โดยสามารถเรียนได้ทั้งนักศึกษาของ สจล. และนักเรียนมัธยมปลายที่ต้องการเข้าศึกษาต่อที่ สจล. เพื่อเป็นการเก็บเครดิตล่วงหน้าเขาศึกษาต่อ รวมไปถึงสามารถเก็บเครดิตชั่วโมงการเรียนไว้ในองค์กรระดับโลกของแพลตฟอร์มของ IBM เพื่อเพิ่มโอกาสการก้าวหน้าในอาชีพการงานในระดับโลกในอนาคตเช่นกัน

“เพื่อเป็นการผลิตบัณฑิตให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงานที่ในปัจจุบันที่มีความต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านดิจิทัลเป็นจำนวนมาก สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าลาดกระบัง (KLLC) จึงได้เปิดหลักสูตร Design Thinking for Entrepreneur จากแพลตฟอร์ม IBM SkillsBuild ที่สร้างทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาเน้นการส่งเสริมการพัฒนา Soft Skills เฉพาะบุคคลสำหรับนวัตกรโลก

จึงเน้นที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย และเมื่อเร็วนี้ได้มีโอกาสได้ประชุมกับบริษัท IBM Asia Pacific ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดหลักสูตรอบรมระยะสั้น แบบ Blog Course สำหรับภาคอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการแรงงานในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้น”


ข้อมูลเพิ่มเติมเว็บไซต์ www.kmitl.ac.th