อว.เร่งผลักดันหลักสูตร Cyber Security เข้าแซนด์บอกซ์

อว.เร่งผลักดันหลักสูตร Cyber Security เข้าสู่กระบวนการ Higher Education Sandbox ชี้ทรัพยากรคนด้านนี้ยังขาดแคลนสูง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศ.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ขับเคลื่อนกลไก Higher Education Sandbox สนับสนุนการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูง

ศ.ศุภชัย กล่าวในที่ประชุมว่า ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย การเดินสาย Roadshow เพื่อจุดประสงค์หลักคือ อว. ต้องการให้ Sandbox เกิดขึ้นจริง ผลลัพธ์ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เพราะ Sandbox คือสิ่งที่จะช่วยพัฒนากำลังคนขั้นสูงของประเทศ สร้างรูปแบบและวิธีการจัดหลักสูตรแบบทลายข้อจำกัดในทุกๆ ด้านของระบบการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งด้านมาตรฐานในการเรียนการสอน ผู้สอน หลักสูตร หรือหน่วยกิต รวมถึงสถานที่จัดการเรียนการสอน

สิ่งเหล่านี้คือมิติใหม่ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศในอนาคตอันใกล้ จะตอบโจทย์ความต้องการของประเทศและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่ต้องการบุคลากรที่มีทักษะมีความเชี่ยวชาญสูง ตนได้ย้ำเสมอว่า Sandbox ไม่ใช่การหนีเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร อยากให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำความเข้าใจและพร้อมปรับเปลี่ยนไปในทิศทางเดียวกัน

จากการเดินสาย Roadshow ที่ผ่านมา มีหลักสูตรกว่า 50 หลักสูตรที่มานำเสนอ แต่ยังมีถึง 90% ที่ยังไม่เข้าใจถึงรูปแบบและวิธีการอย่างแท้จริง อว. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ได้ชี้แจงไปทั้งหมดจะทำให้ทุกๆ หลักสูตรสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เข้าสู่กระบวนการ Sandbox ได้จริง อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆ กัน อย่างรวดเร็ว เพื่อพาประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว

หลักสูตรที่ อว. และหน่วยงานพันธมิตร กำลังเร่งพัฒนาร่วมกันตอนนี้คือ Cyber Security เพราะปัจจุบันหลายๆ หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก เพราะบริบทของโลกปัจจุบันสื่อออนไลน์ และ Social Media เข้ามามีบทบาทอย่างมาก การเฝ้าระวังและการป้องกันด้านนี้ ถือเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องตระหนักและให้ความสำคัญ และตนคิดว่าหลักสูตรดังกล่าว สามารถผลักดันให้เกิดขึ้นจริงได้ในอนาคตอันใกล้ เพราะทรัพยากรกำลังคนสมรรถนะสูงในด้านนี้ ภายในประเทศยังขาดแคลน การพัฒนาด้านนี้จึงตอบโจทย์ของประเทศในปัจจุบันมากที่สุด อว. พร้อมผลักดันให้เข้าสู่กระบวนการ Sandbox ให้เร็วที่สุดและเกิดขึ้นจริงแน่นอน

“Higher Education Sandbox จะเป็นอีกก้าวหนึ่งของการอุดมศึกษาไทย และนี่คือความท้าทายด้านการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษา แต่จะทำให้ประเทศได้ทรัพยากรที่ตอบโจทย์ประเทศมากที่สุด ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหลักแบบเดิม ยังคงมีอยู่และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องควบคู่กันไป แต่ Sandbox จะเข้ามาช่วยให้เกิดหลักสูตรที่สามารถจัดการศึกษาได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สร้างทางเลือกใหม่ให้ภาคอุตสาหกรรมหรือตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง ให้ได้บุคลากรที่คุณภาพ และช่วยให้ประเทศไทยก้าวสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วแน่นอน ตนมั่นใจ”