สุดว้าว! INTUCH เปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นเต็ม 100%

INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ บอร์ดมีมติปรับปรุงนโยบายจ่ายเงินปันผล จากเดิม “พิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่” เป็น “จ่ายในอัตราร้อยละ 100”

วันที่ 10 มีนาคม 2566 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ดังต่อไปนี้

นโยบายเดิม

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายจากเงินปันผลส่วนใหญ่ที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่าย หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

นโยบายใหม่

คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปีของบริษัท โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรจะทำเช่นนั้นแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท โดยพิจารณาจ่ายในอัตรา ร้อยละ 100 จากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลังหักค่าใช้จ่ายหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ