ก.ล.ต.เปิดเฮียริ่งการเปิดเผยข้อมูล-แจ้งความเสี่ยงแก่ผู้ลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

สินทรัพย์ดิจิทัล
แฟ้มภาพ

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการเปิดเผยข้อมูล และการแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจใช้บริการ-ทราบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บรักษาหรือนำทรัพย์สินไปฝากไว้กับบุคคลอื่น โดยเปิดรับฟังตั้งแต่วันนี้-3 ส.ค. 66

วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชน (blockchain) และมีวิธีการเก็บรักษาที่แตกต่างจากทรัพย์สินประเภทอื่น

โดยจะต้องเก็บรักษาไว้ที่กระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัล (wallet) ประกอบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาปรากฏข่าวเกี่ยวกับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในต่างประเทศหลายรายประสบปัญหาด้านสภาพคล่อง และมีความเสี่ยงในการเก็บรักษาทรัพย์สินของผู้ประกอบธุรกิจ

ซึ่งที่ผ่านมา ก.ล.ต.ได้มีหนังสือขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งเตือนความเสี่ยงเกี่ยวกับการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้าบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่นของผู้ประกอบธุรกิจไปเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565

ก.ล.ต.เล็งเห็นว่า ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลควรได้รับการแจ้งเตือนเพื่อให้ตระหนักและสามารถใช้งานหรือเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของตนเองได้อย่างปลอดภัย และได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อใช้ในการประเมินความเสี่ยงประกอบการตัดสินใจในการใช้บริการได้

ทั้งนี้ จึงเห็นควรกำหนดการเปิดเผยข้อมูลและการแจ้งความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน โดยขอเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการและร่างประกาศที่เกี่ยวข้องจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องแจ้งความเสี่ยงในเรื่องการประเมินฐานะทางการเงินของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล การเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการบริหารความเสี่ยงของลูกค้า

2. ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องเปิดเผยข้อมูลในเรื่องการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลไว้กับผู้ให้บริการอื่น (third-party custodian) และรายชื่อศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีการเชื่อมต่อเพื่อให้บริการ (sourced exchange)

3. การเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงตาม 1. และ 2. ต้องดำเนินการผ่านทุกช่องทางที่เป็นทางการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงข้างต้น

รวมถึงเปิดเผยข้อมูลและแจ้งความเสี่ยงแก่ลูกค้าใหม่ในขั้นตอนของการเปิดบัญชี โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยจะต้องแยกออกจากข้อมูลส่วนอื่นอย่างชัดเจน และในกรณีที่มีการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งให้ลูกค้าทุกรายทราบด้วยเช่นกัน


ทั้งนี้ ก.ล.ต.ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=918 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-Mail : [email protected] หรือ [email protected] ได้ตั้งแต่วันนี้-3 สิงหาคม 2566