สร้างคนพันธุ์ใหม่ ยุคดิจิทัล

SMEs ยุคดิจิทัล
คอลัมน์ : Smart SMEs
ผู้เขียน : ดวงกมล ลิมป์พวงทิพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ในยุคดิจิทัลที่ความสำเร็จขององค์กร SMEs ขึ้นอยู่กับการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน การพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่เหมาะสมและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ในสภาพแวดล้อมธุรกิจ การพัฒนาบุคลากรสำหรับ SMEs ในยุคดิจิทัลจึงเป็นกระบวนการที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้พนักงานมีทักษะเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะด้านดิจิทัลที่จำเป็น เพื่อให้องค์กรมีความแข็งแกร่งและสามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจในยุคดิจิทัลนี้ได้

ซึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นก็คือ การสร้างความเข้าใจและทัศนคติในการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับองค์กร โดยพนักงานต้องมีความยินดีและพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งผู้นำองค์กรหรือผู้นำในหน่วยงานต่าง ๆ 
จะต้องเป็นแบบอย่างในการเริ่มต้น

ในกระบวนการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั้น สิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือ แผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนและเป็นระยะยาว มีการระบุเป้าหมายการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่ต้องการอย่างชัดเจน และวางแผนการฝึกอบรมและการเรียนรู้ให้เข้ากับความต้องการขององค์กร

ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นระบบและมีความสอดคล้องกับยุคดิจิทัล รวมถึงจะต้องมีการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดขึ้น

องค์กร SMEs ควรสร้างวัฒนธรรมที่สนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิตของพนักงาน การสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาสามารถทำได้โดยการส่งเสริมให้พนักงานมีความสนใจในการเรียนรู้ใหม่ ให้พื้นที่และโอกาสในการพัฒนาทักษะและความรู้ และสร้างการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างพนักงาน

อีกทั้งมีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรในยุคดิจิทัล

องค์กร SMEs ควรใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างและสนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ เช่น แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ หรือการใช้แอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การใช้เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาบุคลากร จะช่วยให้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ องค์กรควรส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาส่วนบุคคล โดยให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรภายในและภายนอก เช่น การเข้าร่วมอบรม การเป็นสมาชิกขององค์กรที่เกี่ยวข้อง หรือการมีโอกาสได้รับงานที่ท้าทายและสามารถเรียนรู้
ได้จากประสบการณ์ ตลอดจนมีการติดตามและการกำกับดูแล

โดยองค์กร SMEs ควรให้การติดตามและการกำกับดูแลพนักงานในกระบวนการพัฒนาบุคลากร การให้การติดตามและการกำกับดูแลจะช่วยให้พนักงานรู้ว่าการพัฒนาตนเองเป็นสิ่งสำคัญและได้รับการสนใจ โดยอาจจะมีรางวัลให้ มีการกำหนดลงใน KPI มีการยกย่องชมเชย หรือพิจารณาขึ้นเงินเดือนพิเศษให้

สรุปได้ว่าการพัฒนาบุคลากรสำหรับ SMEs ในยุคดิจิทัลเป็นกระบวนการที่ท้าทายและสำคัญอย่างมาก องค์กรต้องมีการวางแผนและสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และพัฒนาที่สนับสนุนการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิทัล

มีการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาบุคลากรและการสร้างโอกาสให้พนักงานเพื่อพัฒนาตนเองได้ รวมถึงการติดตามกำกับดูแลในกระบวนการพัฒนาบุคลากร


ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยให้องค์กรมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีความพร้อมในการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความสำเร็จในธุรกิจและเป็นก้าวสำคัญสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและการแข่งขันในตลาดในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว