ก.ล.ต.-ตลท. ถกเข้มยกเครื่องกำกับตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ กลต

ก.ล.ต.-ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมประชุมหารือแนวทางในการยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุน ให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

วันที่ 5 สิงหาคม 2566 รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต.และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (คณะกรรมการ ตลท.) ได้ร่วมประชุมหารือเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ถึงแนวทางในการยกระดับการกำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุน โดยร่วมถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนมุมมองด้านแนวทางและมาตรการในการป้องกันกรณีสร้างความเสียหายแก่ผู้เกี่ยวข้องในวงกว้าง รวมทั้งมีข้อสรุปในการทำงานร่วมกันระหว่างสองหน่วยงานให้ใกล้ชิดและต่อเนื่องมากขึ้น

นายธวัชชัย พิทยโสภณ รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า “การประชุมร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานถือเป็นโอกาสดีในการทำงานร่วมกันในระดับคณะกรรมการเป็นเชิงนโยบาย รวมทั้งจะมีการประชุมร่วมกันในระดับการจัดการและระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ซึ่งเน้นการทำงานอย่างใกล้ชิดและรวดเร็วเพื่อให้การกำกับดูแลธุรกิจในตลาดทุนไปในทิศทางเดียวกัน โดย ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนไปข้างหน้าด้วยกัน รวมทั้งเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อให้ตลาดทุนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนและมีกลไกที่ช่วยให้มีการคุ้มครองผู้ลงทุนจากการลงทุนในตลาดทุน”

               

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการทำงานประสานความร่วมมือต่าง ๆ กับ ก.ล.ต. มาอย่างต่อเนื่อง การประชุมร่วมกันในครั้งนี้ช่วยให้สามารถเรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการปรับปรุงและพัฒนากลไกการกำกับดูแล เพื่อพัฒนาตลาดทุนร่วมกันในอนาคต โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมให้ความร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิดต่อไป”