กองทุน FUTUREPF ประกาศจ่ายปันผล-เงินคืนทุน 14 ก.ย.นี้

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM

กองทุนบัวหลวง (BBLAM) ประกาศจ่ายปันผลกองทุน FUTUREPF จากผลดำเนินงานไตรมาสที่ 2/66-เงินสะสมในอัตรา 0.2049 บาทต่อหน่วย และจ่ายเงินคืนทุนครั้งที่ 1 หน่วยละ 0.1451 บาท ปิดสมุดทะเบียนพักการโอน 31 ส.ค. และกำหนดจ่ายปันผล 14 ก.ย.นี้

วันที่ 28 สิงหาคม 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM กล่าวว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 67 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) และกำไรสะสมในอัตรา 0.2049 บาทต่อหน่วย รวมทั้งจ่ายเงินคืนทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 หน่วยละ 0.1451 บาท

โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินคืนทุน ในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลและจ่ายเงินคืนทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 กันยายน 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREP ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 67 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 19.0399 บาทต่อหน่วย

ในไตรมาสที่ 2 ปี 2566 กองทุนรับรู้รายได้รวมจำนวน 239.26 ล้านบาท ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 106.02 ล้านบาท ทำให้กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิจำนวน 133.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.66 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1.3% จากไตรมาส 1 ปี 2566

ขณะเดียวกัน การบริหารจัดการพื้นที่เช่า ณ ไตรมาส 2 ปี 2566 มีจำนวนสัญญาเช่าที่ครบอายุและต่อสัญญาเช่าในไตรมาส 2 รวมจำนวน 118 สัญญา คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 6,684.54 ตร.ม. จากการจัดทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 12%

ประกอบด้วย สถาบันเสริมความงาม ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เสื้อผ้าแฟชั่น และอุปกรณ์มือถือ เป็นต้น และเป็นการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิมคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 88% โดยอัตราการปรับเพิ่มขึ้นของค่าเช่าโดยเฉลี่ยอยู่ที่ -0.3%

สำหรับอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยในไตรมาส 2 ปี 2566 อยู่ที่ 94.0% ปรับลดลงจาก 95.2% ในไตรมาส 1 ปี 2566 สาเหตุที่ลดลงบางส่วนเกิดจากพื้นที่เช่าร้านค้าที่ปิดปรับปรุงและมีกำหนดเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2566 ได้เลื่อนกำหนดเวลาเปิดให้บริการเป็นไตรมาส 3/2566 และมีบางส่วนพิจารณาไม่ต่อสัญญา

อย่างไรก็ตาม อัตราปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ย ณ ไตรมาสนี้ ปรับเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราเฉลี่ยที่ 92% ในไตรมาส 2 ปี 2565

กองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร

และสิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) รวมถึงสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของผนังภายนอกของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิตออกหาประโยชน์