กองทุน FUTUREPF เตรียมจ่ายปันผล 0.3500 บาทต่อหน่วย 14 มิ.ย.นี้

นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง 
นายพรชลิต  พลอยกระจ่าง  รองกรรมการผู้จัดการ  Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM

กองทุนบัวหลวงประกาศจ่ายปันผลกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) ครั้งที่ 66 ในอัตรา 0.3500 บาทต่อหน่วย วันที่ 14 มิ.ย.นี้

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ BBLAM เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 66 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566)

และกำไรสะสม ในอัตรา 0.3500 บาทต่อหน่วย โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม  2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 14 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้ ตั้งแต่จัดตั้งกองทุนรวมจนถึงปัจจุบัน FUTUREP ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแล้วรวมทั้งสิ้น 66 ครั้ง คิดเป็นจำนวนเงินรวม 18.8350 บาทต่อหน่วย

               

สำหรับในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 กองทุนรับรู้รายได้รวมจำนวน 234.19 ล้านบาท   ภายหลังหักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 102.6 ล้านบาท ทำให้กองทุนรับรู้รายได้จากการลงทุนสุทธิ จำนวน 131.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 10% จากไตรมาส 4 ปี 2565

ขณะเดียวกัน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า ณ ไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวนสัญญาเช่าที่ครบอายุและทำการต่อสัญญาเช่าในไตรมาส 1 รวมจำนวน 87 สัญญา คิดเป็นพื้นที่เช่ารวม 7,875.05 ตร.ม. จากการจัดทำสัญญากับผู้เช่ารายใหม่ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 14% ประกอบด้วย สถาบันเสริมความงาม อุปกรณ์มือถือ และเสื้อผ้าแฟชั่น เป็นต้น อีกทั้งสัดส่วนที่เหลือประมาณ 86% เป็นการต่อสัญญากับผู้เช่ารายเดิม

สำหรับอัตราการปล่อยเช่าพื้นที่เฉลี่ยในไตรมาส 1 ปี 2566 อยู่ที่ 95.2% ปรับลดลงจาก 97.4% ในไตรมาส 4 ปี 2565 สาเหตุที่ลดลงเกิดจากปิดปรับปรุงพื้นที่เช่าบางส่วน เพื่อรอส่งมอบให้กับผู้เช่ารายใหม่ที่ต้องการขยายพื้นที่เช่า ซึ่งจะพร้อมเปิดให้บริการในไตรมาส 2/2566 และมีบางส่วนพิจารณาไม่ต่อสัญญา

Advertisement

โดยกองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต มีอายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร

และสิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) รวมถึงสิทธิในการนำพื้นที่บางส่วนของผนังภายนอกของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ออกหาประโยชน์