อนุทิน ชาญวีรกูล รับโอนหุ้น STPI คืนจาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร 10.30%

อนุทิน เผยโควตาภูมิใจไทยได้ 8 เก้าอี้รัฐมนตรี
อนุทิน ชาญวีรกูล

อนุทิน ชาญวีรกูล รับโอนหุ้น STPI คืนจาก บลจ.เกียรตินาคินภัทร สัดส่วน 10.30% ไม่กระทบอำนาจบริหารงาน

วันที่ 19 กันยายน 2566 นางอาทิตยา ชาญวีรกูล เลขานุการบริษัท บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ STPI รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด ได้รับโอนหุ้นของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อการจัดการทรัพย์สินของรัฐมนตรี) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ STPI  

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 ทาง บลจ.เกียรตินาคินภัทร ได้ดำเนินการโอนหุ้นจำนวน 164,590,285 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 10.30% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล

               

เป็นการปฏิบัติตามมาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นสวนและหุ้นของรัฐมนตรี .. 2543 และบทบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ.2543 และบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ การบริหารงาน โครงสร้างการจัดการ และอำนาจตัดสินใจในการดำเนินธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด

สำหรับ บริษัท เอสทีพี แอนด์ ไอ จำกัด (มหาชน) หรือหุ้น STPI นั้น ดำเนินธุรกิจงานแปรรูปและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก ระบบท่อ โรงงานสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์เหล็กอื่น ๆ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน โรงไฟฟ้า โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาคาร รวมทั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วย

Advertisement

การโอนคืนหุ้น STPI ของบริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนเกียรตินาคินภัทร จำกัด เป็นการสิ้นสุดสัญญา “Blind Trust” หลังการเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลง (ในรัฐบาลที่แล้ว) เป็นไปตามสัญญาจัดการหุ้นส่วนหรือหุ้นของรัฐมนตรี