ซีพี ปรับโครงสร้างธุรกิจในจีน ขายสินทรัพย์ “แม็คโคร”ให้กับ GLSC

ซีพี แอ็กซ์ตร้า ปรับโครงสร้างธุรกิจในจีน ขายสินทรัพย์แม็คโครให้กับ GLSC บริษัทเกี่ยวโยง มูลค่า10 ล้านหยวน เสริมสร้างสถานะทางการเงินลดผลกระทบจากผลการดำเนินงานขาดทุนของ MGZ-MGH

วันที่ 23 กันายน 2566 บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเกี่ยวกับการจำหน่ายสินทรัพย์ของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร ในประเทศจีน โดยผู้ขายคือ Makro (Guangzhou) Food Co., Ltd. (MGZ) และ Guangzhou Haudu Makro Food Supermarket Co., Ltd. (MGH) บริษัทย่อยทางอ้อมที่บริษัทถือหุ้น 100% ส่วนผู้ซื้อคือ Guangzhou Lotus Supermarket Chain Store Co., Ltd. (GLSC) นิติบุคคลซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท คาดว่าจะธุรกรรมภายในเดือนตุลาคม 2566

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ซื้อ (GLSC) มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนายณรงค์ เจียรวนนท์ กรรมการบริษัท เป็นกรรมการของผู้ซื้อ GLSC”

               

ทั้งนี้สินทรัพย์ที่จำหน่ายคือ สินทรัพย์ของ MGZ และ MGH ประกอบด้วย สินทรัพย์ถาวร สินค้าคงเหลือและเงินประกันการเช่า ของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร MGZ สาขา Panyu และศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร MGH สาขา Huadu ในประเทศจีน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10 ล้านหยวน หรือประมาณ 49.20 ล้านบาท โดยจะได้รับชำระเป็นเงินสดจากผู้ซื้อ GLSC

บริษัทได้ว่าจ้าง บริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...) ได้ดำเนินการประเมินมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพย์ดังกล่าว โดยใช้วิธีประเมินสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (Net Tangible Asset Value Approach) โดยมีมูลค่าเท่ากับ 8.11 ล้านหยวน หรือประมาณ 39.90 ล้านบาท

การจำหน่ายสินทรัพย์ของศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโครในประเทศจีนในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นการเข้าทำรายการที่มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

บมจ. ซีพี ออลล์ (CPALL) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าการจำหน่ายสินทรัพย์ของ MGZ และ MGH ให้แก่ GLSC เป็นการเสริมสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งขึ้น และลดผลกระทบจากผลการดำเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่องของ MGZ และMGH

และราคาที่จำหน่ายมีความเหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ระดับราคาที่ผู้ประเมินทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ยุติธรรมไว้ รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหารที่รับผิดชอบในเรื่องนี้แล้วมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีปฏิบัติต่าง ด้วยความโปร่งใส มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ตลอดจนมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท