TFFIF ชี้แจงสินทรัพย์สุทธิ เพิ่มขึ้น 7.6 พันล้าน จากรายการกำไรเงินลงทุน

ทางด่วน-ทางพิเศษบูรพาวิถี
ภาพจาก กทพ.

TFFIF ชี้แจงสินทรัพย์สุทธิ เพิ่มขึ้น 7.6 พันล้านบาท จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากรายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) ซึ่งลงทุนในสิทธิที่จะได้รับรายได้ 45% ของรายได้ค่าผ่านทางรวมสุทธิที่จัดเก็บได้จากเส้นทางในปัจจุบันของทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นระยะเวลา 30 ปี นับจากวันที่ 29 ตุลาคม 2563 (วันโอนสิทธิตามสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้)

รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ขอชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานของกองทุนรวม ประจำปีบัญชีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่า 20% ดังนี้

สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน จำนวนเงิน 9,458.56 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจำนวน 7,607.15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 410.88% เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน 1,851.41 ล้านบาท

โดยมีสาเหตุหลักมาจากกองทุนรวมมีรายการกำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน จำนวน 7,571.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 7,399.39 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งมีจำนวน 172.08 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนหน้าเกิน 20%