ไทยกรุ๊ป ธุรกิจการเงิน-ประกัน “เจ้าสัวเจริญ” จัดตั้ง 3 บริษัทย่อยใหม่

หุ้น เจ้าสัวเจริญ

ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ธุรกิจการเงิน-ประกัน “เจ้าสัวเจริญ” บอร์ดอนุมัติตั้งบริษัทย่อยใหม่ 3 แห่ง พร้อมปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทย่อย 3 บริษัท ประกอบด้วย

บริษัท ไทยกรุ๊ป มันนี่ จำกัด

เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจการเงิน ด้วยทุนจดทะเบียน 101 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 10.10 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท TGH ถือหุ้น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท ไทยกรุ๊ป ออโต้ จำกัด

เพื่อดำเนินธุรกิจเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจรถเช่า ด้วยทุนจดทะเบียน 2,400 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 240 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท TGH ถือหุ้น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท โปรเช็กเกอร์ 2023 จำกัด

เพื่อดำเนินธุรกิจสำรวจภัย ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 5 แสนหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท บริษัท รถดีเด็ด ออโต้ จำกัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นในสัดส่วน 99.99%)
ถือหุ้น 99.99% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

โดยที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ 184 ชั้นที่ 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500


ทั้งนี้ รายการดังกล่าวเป็นการจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่และเป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มบริษัท จึงไม่ต้องคำนวณขนาดรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ในการทำรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนและรายการดังกล่าวไม่ได้เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน