เปิดวิธีตรวจข้อมูลภาษีส่วนตัว ก่อนยื่นแบบปี 2567 เช็กง่าย-รู้ผลทันที

คอมพิวเตอร์ กรอกข้อมูล ทำรายการ
Photo by Amanz on Unsplash

เปิดวิธีตรวจสอบภาษี ผ่าน My Tax Account แบบง่าย ๆ ไม่กี่ขั้นตอน รู้ผลทันที ทั้งค่าลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว การออมและการลงทุน ดอกเบี้ยกู้ยืมที่อยู่อาศัย ช้อปดีมีคืน และเงินบริจาค

วันที่ 8 มกราคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากรเปิดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถตรวจสอบข้อมูลภาษีของตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.rd.go.th/272.html เพื่อตรวจสอบประวัติการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90/91 ข้อมูลค่าลดหย่อน โดยจะระบุถึงรายละเอียดและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตลอดปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี

ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล

1. เข้าเว็บไซต์กรมสรรพากร https://www.rd.go.th/272.html

2. คลิกเมนู My Tax Account “ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี”

3. กรอกข้อมูลเพื่อเข้าระบบ ใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขบัตรประจำตัวประชาชน) และรหัสผ่านเดียวกันกับระบบ e-Filing ใส่เลข Laser ID หลังบัตรประชาชนและกด “เข้าสู่ระบบ”

4. หน้าจอจะปรากฏให้ยืนยันตัวตน ระบบจะส่งรหัส OTP พร้อมรหัสอ้างอิงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบบได้ให้ไว้ กรอกเลขรหัสที่ได้รับภายในเวลา 5 นาที

5. ระบบจะแสดงหน้าจอประวัติการยื่นแบบ (ภ.ง.ด.90/91) 3 ปีภาษี (รวมปีภาษีปัจจุบัน) หลังจากนั้นให้กด “ตรวจสอบข้อมูล”

6. ระบบจะแสดงรายการเพื่อให้ตรวจสอบสิทธิลดหย่อนภาษี

ข้อมูลค่าลดหย่อนผ่าน My Tax Account

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว
 • ประวัติการใช้สิทธิลดหย่อนส่วนตัวและครอบครัว ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผู้เสียภาษีได้เคยใช้สิทธิในการยื่นแบบผ่านระบบ e-Filing ในปีภาษีที่ผ่านมา
 • ค่าอุปการะเลี้ยงดูคนพิการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

2. การออมและการลงทุน

 • เงินสะสมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจาก กบข.
 • เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เฉพาะกรณีการนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมที่นายจ้างนำส่งให้แทนลูกจ้าง) ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม
 • เงินสะสมกองทุนเงินออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากกองทุนการออมแห่งชาติ
 • ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ซึ่งเป็นข้อมูลที่กรมสรรพากรได้รับจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม

3. ดอกเบี้ยกู้ยืมที่อยู่อาศัย

 • ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ให้กู้ เช่น ธนาคาร ภายใต้การได้รับความยินยอมจากผู้เสียภาษี

4. มาตรการช้อปดีมีคืน

 • ลดหย่อนโครงการช้อปดีมีคืน ไม่เกิน 40,000 บาท

5. เงินบริจาค

 • ลดหย่อนเงินบริจาคทั่วไป ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • ลดหย่อนเงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา และการบริจาคสาธารณะ 2 เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้
 • ลดหย่อนเงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง ไม่เกิน 10,000 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง