ศาลล้มละลายอนุมัติคำร้อง JKN เลื่อนไต่สวนคดีฟื้นฟูกิจการ จากเหตุสุดวิสัย

JKN เจเคเอ็น

JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ศาลล้มละลายกลางอนุญาตให้ JKN เลื่อนไต่สวนคดีฟื้นฟูกิจการออกไป จากเดิม 29 ม.ค. 67 ชี้มีเหตุสุดวิสัย “พยานป่วย”

วันที่ 30 มกราคม 2567 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ตามที่เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติส้มละลาย พ.ศ. 2483 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยเสนอให้บริษัทเป็นผู้ทำแผน

ต่อมาในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทไว้พิจารณาและกำหนดวันไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 29 มกราคม 2567 นั้น

บริษัทขอแจ้งว่า ครั้นถึงวันนัด (29 มกราคม 2567) ศาลล้มละลายกลางได้พิจารณาคำร้องขอเลื่อนคดีของบริษัท เนื่องจากพยานปากนายกฤติพัฒน์ ศรีเทพเอี่ยม ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายของบริษัท ซึ่งต้องรับผิดชอบเบิกความเกี่ยวกับทุกประเด็นตามคำร้องขอฟื้นฟูกิจการป่วยไม่สามารถเดินทางมาเบิกความต่อศาลได้ สำเนาคำร้องให้คู่ความทุกฝ่ายแล้ว ไม่มีเจ้าหนี้รายใดคัดค้าน

ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าพยานของผู้ร้องขอเจ็บป่วยไม่สามารถมาศาลได้ โดยมีใบรับรองแพทย์มาแสดง ถือได้ว่ากรณีมีเหตุสุดวิสัย จึงอนุญาตให้เลื่อนไปนัดไต่สวนคำร้องในวันที่ 5, 6 และ 7 มีนาคม 2567 กำชับให้ทนายผู้ร้องขอเตรียมพยานทุกปากมาพร้อมไต่สวนในวันที่ 5 มีนาคม 2567 ส่วนพยานฝ่ายผู้คัดค้านให้เตรียมมาให้พร้อมไต่สวนในวันที่ 6 มีนาคม 2567 และกำชับคู่ความว่าศาลจะไม่อนุญาตเลื่อนคดีอีกไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ


อนึ่ง จากการที่มีเจ้าหนี้ได้ยื่นคำคัดค้าน พร้อมเสนอผู้ทำแผน 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท เอิร์นสท์ แอนด์ ยัง (Ernst & Young หรือ EY) และ 2.บริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด มาพร้อมกับคำคัดค้านนั้น หากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ฟื้นฟูกิจการ ศาลส้มละลายกลางจะมีคำสั่งให้เรียกประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ทำแผนต่อไป ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานใด ๆ ของบริษัท