ปี 2566 ระดมทุนตลาดหุ้น 6 ประเทศอาเซียน มูลค่า 17.74 พันล้านเหรียญ

ตลาดหุ้น
Photo by Kazuhiro NOGI / AFP

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย-กองทุน CMDF เผย ปี 2566 ระดมทุนผ่านตลาดหุ้น 6 ประเทศอาเซียน มูลค่าแตะ 17.74 พันล้านเหรียญ ลดลง 41% จากปีก่อนหน้า ไทยติดโผจำนวนระดมทุนมากที่สุด 102 ครั้ง 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) และกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) รายงานบทความ Capital Market Snapshot เรื่อง “ASEAN Equity Capital Raising in 2023” ว่า ในปี 2566 ที่ผ่านมา 6 ประเทศในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย

มีมูลค่าการระดมทุนผ่านตลาดหุ้น รวมทั้งสิ้น 17.74 พันล้านเหรียญ ลดลงจากปีก่อน 41.3% มีจำนวนการระดมทุนรวม 411 ครั้ง ลดลงจากปีก่อน 33.5% โดยในไตรมาส 4 มีการระดมทุนน้อยที่สุด

จำนวนและมูลค่าการระดมทุนในปี 2566 ลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เมื่อจำแนกตามประเภทของการระดมทุน พบว่า มีการระดมทุนแบบ Follow-on มากที่สุด จำนวน 270 ครั้ง มูลค่า 10 พันล้านเหรียญ ตามมาด้วย IPO จำนวน 123 ครั้ง มูลค่า 5 พันล้านเหรียญ และเป็น Convertible จำนวน 18 ครั้ง มูลค่า 3 พันล้านบาท

ในปี 2566 ประเทศที่มีมูลค่าการระดมทุนมากที่สุด ได้แก่ อินโดนีเซีย (5.2 พันล้านเหรียญ) ประเทศที่มีมูลค่าการระดมทุนน้อยที่สุด ได้แก่ มาเลเซีย (0.9 พันล้านเหรียญ) ประเทศที่มีจำนวนการระดมทุนมากที่สุด ได้แก่ ไทย (102 ครั้ง) ประเทศที่มีจำนวนการระดมทุนน้อยที่สุด ได้แก่ ฟิลิปปินส์ (7 ครั้ง)

ในปี 2566 ธุรกิจที่มีมูลค่าการระดมทุนมากที่สุดในอาเซียน ได้แก่ การเงิน (5.3 พันล้านเหรียญ) รองลงมา คือ อสังหาริมทรัพย์ และวัสดุก่อสร้าง (ประมาณ 3.1 พันล้านเหรียญ) ส่วนธุรกิจที่มีมูลค่าการระดมทุนน้อยที่สุดในอาเซียน ได้แก่ พลังงาน (0.2 พันล้านเหรียญ)


ประเทศไทยในปี 2566 ธุรกิจที่มีมูลค่าการระดมทุนมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์, อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามลำดับ) ธุรกิจที่มีมูลค่าการระดมทุนน้อยที่สุด ได้แก่ สื่อสารและบริการ