หุ้น “CPALL-CPAXT” อาณาจักร “เจ้าสัว ซี.พี.” จ่ายปันผล-วันขึ้น XD

หุ้น CPALL-CPAXT แห่งอาณาจักร เจ้าสัวซีพี

ส่องหุ้นยักษ์ค้าส่ง-ค้าปลีก “CPALL-CPAXT” แห่งอาณาจักร “เจ้าสัว ซี.พี.” ประกาศจ่ายเงินปันผลปี’66 พร้อมกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD แล้ว

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2 บริษัทค้าส่งค้าปลีกในอาณาจักร ซี.พี. ของ “เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์” รายงานผลประกอบการปี 2566 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯกันไปแล้ว ล่าสุด คณะกรรมการของแต่ละบริษัทมีการประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผล ดังต่อไปนี้

CPALL ปันผลหุ้นละ 1 บาท

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL คณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2567 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 1.00 บาทสำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 8,983,101,348 บาท คิดเป็นร้อยละ 58 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 พ.ค. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พ.ค. 2567 และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

อนึ่ง ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงินปันผลจากบริษัท สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เนื่องจากบริษัทจ่ายจากกำไรที่บริษัทได้เสียภาษีเงินได้ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผล
คูณ 20/80

CPAXT ทั้งปีจ่ายอัตรา 0.57 บาท

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CPAXT คณะกรรมการบริษัท ประชุมเมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2567 มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตรา 0.57 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 6.031 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เมื่อหักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้นที่บริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2566 คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตรา 0.39 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินจำนวน 4,127 ล้านบาท

โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 เม.ย. 2567 โดยกำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 5 เม.ย. 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 29 เม.ย. 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567