ส่อง 9 หุ้นธุรกิจประกัน จ่ายปันผลปี’66 จ่ายมาก-จ่ายน้อย-งดจ่าย เช็กที่นี่

หุ้นปันผล

ธุรกิจประกันในตลาดหุ้น 9 บริษัท เตรียมเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินผลปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้น/งดจ่าย เช็กวันขึ้นเครื่องหมาย XD

วันที่ 23 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากแจ้งงบการเงินงวด ปี 2566 กันแล้ว ธุรกิจประกันภัยก็เริ่มประกาศจ่ายเงินปันผลกันออกมา มาดูกันว่า แต่ละบริษัทจ่ายเท่าไหร่กันบ้าง

1. BKI ทั้งปีจ่าย 16.75 บาท/หุ้น

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 19 เม.ย.2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ปี 2566 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 16.75 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัท ทั้งนี้ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินหุ้นละ 11.25 บาท คงเหลือจ่ายในงวดที่ 4 ของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท

โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด ในวันที่ 3 พ.ค.2567 ซึ่งจะกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 มี.ค.2567 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 มี.ค.2567

Advertisment

2. TQM จ่ายปันผลหุ้นละ 0.50 บาท

คณะกรรมการบริษัท ทีคิวเอ็ม อัลฟา จำกัด (มหาชน) หรือ TQM  มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เม.ย.2567 เพื่อขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จำนวน 600 ล้านหุ้น

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 13 มี.ค.2567 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับงินปันผลในวันที่ 12 มี.ค.2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 10 พ.ค. 2567 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. BLA จ่ายงวดสุดท้าย 0.20 บาท

Advertisment

คณะกรรมการบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เม.ย.2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.48 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 818.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 32 ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยให้จ่ายจากกำไรสะสมซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวน 341.51 ล้านบาท โดยกำหนดรายซื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 8 พ.ค. 2567 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 7 มี.ค.2567

4. INSURE งดจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ INSURE มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 25 เม.ย.2567 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทจำเป็นต้องรักษาเงินกองทุนของบริษัท ให้มีความเพียงพอ และสามารถรองรับระดับความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต รวมถึงอัตราส่วนสินทรัพย์หนุนหลังอัตราส่วนสภาพคล่องให้มีความเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด

5. THRE งดจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการบริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) หรือ THRE มีมติเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 26 เม.ย.2567 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ประจำปี 2566

6. TIPH จ่าย 0.50 บาท/หุ้น รอบระหว่างกาล

คณะกรรมการบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TIPH มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เม.ย.2567 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2566 ในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 297,146,168 บาท โดยได้จ่ายไปแล้ว เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2566

7. TLI จ่ายปันผลปกติ+พิเศษ

คณะกรรมการบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 26 เม.ย.2567 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลปกติ จากผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษจากผลการดำเนินงานปี 2566 อีกหุ้นละ 0.16 บาท รวมเป็นจ่ายเงินปันผล 0.50 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 5,725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.1 ของกำไรสุทธิปี 2566

โดยบริษัทได้กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พ.ค.2567 ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 พ.ค.2567

8. MTI จ่ายเงินปันผล 5 บาท/หุ้น

คณะกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ MTI มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เม.ย.2567 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 295 ล้านบาท โดยจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายปันผลดังกล่าว

แบ่งเป็น 1. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.0042 บาท รวมเป็นเงิน 0.25 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่

ได้รับการส่งเสริมการลงทุน B0I ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

2. เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 4.9958 บาท รวมเป็นเงิน 294.75 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่

ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน B0I ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น Record date ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 มี.ค. 2567 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มี.ค.2567) และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พ.ค. 2567

9. AYUD จ่ายอีกหุ้นละ 1.67 บาท

คณะกรรมการบริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ AYUD อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เม.ย.2567 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากกำไรสุทธิของบริษัทในอัตรา หุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,774.77 บาท

ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของบริษัททั้งปี 2566 วันที่ 1 ม.ค.2566 ถึง 31 ธ.ค. 2566 รวมทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 2.57 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 1,000,416.012.67 บาท และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2566 ถึง 30 มิ.ย. 2566  ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 350 340,237.90 บาท เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2566 ดังนั้น บริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ

โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 พิจารณาอนุมัติในอัตราหุ้นละ 1.67 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 650,075,774.7 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 9 พ.ค.2567 (Record Date) และวันขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 8 พ.ค.2567 อย่างไรก็ตาม สิทธิการได้รับงินปันผลจะขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 29 พ.ค. 2567