เปิดสถิติ 10 ปี หุ้นปันผลโตเฉลี่ยปีละ 4.20% ปี’66 จ่ายสูง 593,098 ล้านบาท

SET ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหุ้น หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ รายงานจ่ายปันผลปี 2566 รวม 593,098 ล้านบาท สถิติใน 10 ปีโตเฉลี่ย4.20% กลุ่มพลังงานสาธารณูปโภค-ธนาคาร-เทคโนโลยีสารสนเทศสื่อสาร จ่ายปันผลมากที่สุด

วันที่ 18 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยสถิติการจ่ายปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ปี 2566 ในปี 2566 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) จำนวน 583 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลรวม 842 ครั้ง เป็นการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมกว่า 593,098 ล้านบาท ในช่วงเทศกาลจ่ายเงินปันผล คือ

ในช่วงเดือนมีนาคม -พฤษภาคม 2566 บริษัท จดทะเบียนจ่ายเงินปันผลรวม 530 ครั้ง หรือคิดเป็น 62.9% ของจำนวนการจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในปี 2566 โดยเดือนพฤษภาคม 2566 มีการจ่ายเงินปันผลมากที่สุดทั้งจากจำนวนครั้งและมูลค่าเงินปันผลจ่ายหุ้นไทยเมื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล รายหมวดธุรกิจ

ในปี 2566 พบว่า 3 หมวดธุรกิจที่มีการจ่ายเงินปันผลด้วยมูลค่าสูงสุด ได้แก่ หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค หมวดธนาคาร หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยบริษัทจดทะเบียนในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค (Energy and utilities sector) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

จ่ายเงินปันผลมากที่สุดด้วยมูลค่ารวมกว่า 137,737 ล้านบาท ตามมาด้วยบริษัทจดทะเบียนในหมวดธนาคาร (Banking sector) ที่จ่ายเงินปันผลด้วยมูลค่ารวม 130,738 ล้านบาท และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication Technology sector) ขณะที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มีการจ่ายเงินปันผลรวมกว่า 7,183 ล้านบาทในปี 2566

Advertisment

นอกจากสถิติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนแล้ว บริษัทจดทะเบียนมีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกด้วย โดยในปี 2566 มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 32 บริษัท มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นรวม 34 ครั้ง

เมื่อพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลเบื้องต้นจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย  พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ปี 2557 – 2566) กำไรสุทธิรวมของบริษัทจดทะเบียนมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละ 4.20%

ซึ่งจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567 มีบริษัทจดทะเบียนจำนวน 823 บริษัท รายงานผลประกอบการประจำปี 2566 ในระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า มีกำไรสุทธิรวม 946,605 ล้านบาท และกำไรสุทธิโดยรวมของปี 2566 ลดลง 2.6% จากปี 2565 สาเหตุสำคัญจาก 23% ของจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดมีกำไรสุทธิลดลงในปี 2566

Advertisment

อย่างไรก็ตาม บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ (625 บริษัท) หรือ 76.0% ของบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดยังคงมีกำไรสุทธิจากการดำเนินธุรกิจในปี 2566  แต่บริษัทเหล่านี้จะมีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นหรือไม่ ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายเงินปันผลและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัท

ดังนั้น จากข้อมูลสถิติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย เป็นข้อมูลเบื้องต้นให้นักลงทุนได้ทราบช่วงเวลาในการจ่ายเงินปันผล เพื่อใช้ประกอบการวางแผนคัดเลือกหุ้นปันผลและเลือกจังหวะเวลาในการเข้าซื้อหุ้นปันผลเข้าพอร์ตการลงทุนของตน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลตามเป้าหมายที่วางไว้