เอสซีจี ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลอีก 3.50 บาท มูลค่า 4,200 ล้าน XD 4 เม.ย.

จ่ายปันผล

“เอสซีจี” ประชุมผู้ถือหุ้นไฟเขียว จ่ายปันผลอีก 3.50 บาท/หุ้น มูลค่า 4,200 ล้านบาท ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 4 เม.ย.67 รวมจ่ายปันผลจากงบปี’66 จำนวน 6 บาท/หุ้น มูลค่า 7,200 ล้านบาท

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2567 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,200 ล้านบาท

ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงิน 4,200 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5เมษายน 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี