มั่นคงเคหะการ ขายหุ้นบริษัทย่อย พร้อมสิทธิในดอกเบี้ยค้างจ่ายรวม 660 ล้าน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัท มั่นคงเคหะการ จํากัด (มหาชน) โดยนายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่า เมื่อวันที 6 พฤศจิกายน 2561 บริษัทได้ ขายหุ้นสามัญทั้งบริษัทถืออยู่ในบริษัท บรรทัดทองพัฒนา จํากัด จํานวน 6,369,997 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท รวมเป็นจํานวน 636,999,700.- บาท และสิทธิเรียกร้องในดอกเบี้ยค้างจ่ายจํานวน 1,000,000 บาท ในราคารวม 660,000,000 บาท ให้แก่นายกรวิชญ์ สวาทยานนท์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และเมื่ออคํานวณขนาดรายการจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ 2547 (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป”) มีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับ 9.14 โดยคํานวณตามเกณฑ์สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ (NTA) ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวน้อยกว่าร้อยละ 15

รายการดังกล่าวไม่ใช่รายการที่เกี่ยวโยงกันและขนาดรายการไม่เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจําหน่ายไป แต่เป็นการรายงานการยกเลิกการลงทุนในบริษัทที่มีสัดส่วนการร่วมทุนตั้งแต่ร้อยละ 10 ของทุนชําระ ซึ่งเป็นผลให้บรรทัดทองพ้นสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

อนึ่งบรรทัดทองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งตั้งอยู่ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 19-1-25.4 ไร่ มีราคาประเมินเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเปรียบเทียบราคาตลาดมีมูลค่าที่ดินรวม 618,032,000 บาท นอกจากนี้การขายหุ้นและสิทธิเรียกร้ องในครั้งนี้เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชี ณ วันที่31 มีนาคม 2561 ที่มีมูลค่า 599,062,675.03 บาท และการขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัทเนื่องจากบรรทัดทองยังไม่ได้ดําเนินโครงการ

ทั้งนี้ประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดําเนินการขายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้ องในดอกเบี้ยค้างจ่ายดังกล่าวได้ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ดําเนินการขายแล้วในวันที่ดังกล่าวข้างต้น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ