“ผยง ศรีวณิช” นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ “กรุงไทย” อีกวาระ ถึงปี’67

ผยง ศรีวณิช

บอร์ดธนาคารกรุงไทย อนุมัติต่อวาระ “ผยง ศรีวณิช” นั่งกรรมการผู้จัดการใหญ่อีก 4 ปี จนถึงปี 67

ธนาคารกรุงไทย (KTB) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 9/2563 มีมติเห็นชอบการต่ออายุการจ้างงาน ‘นายผยง ศรีวณิช’ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่ออีกวาระหนึ่ง มีกำหนด 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ย. 2563 ถึงวันที่ 7 พ.ย. 2567 โดยได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศแต่งตั้งต่ออายุ นาย ผยง ศรีวณิช เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงไทย