“แกรมมี่” ปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท “GMMCH” ก่อนโอนหุ้นให้ “ONE”

“แกรมมี่” ลุยปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท “GMMCH” ใหม่ ก่อนโอนหุ้นให้ “ONE”

นางบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ “GRAMMY” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันนี้ (27 พ.ย.2563) ว่า ตามที่บริษัทได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2563 ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องสำคัญ ได้แก่

1.การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ กรณีบริษัทฯ จะขายหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด (GMMCH) ให้บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (ONE) ที่บริษัทฯ ถืออยู่ทั้งหมด จำนวน 9,999,998 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น 50% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMMCH ในราคาหุ้นละ 120 บาท รวมเป็นมูลค่า 1,200,000,000 บาท

โดยในการเจรจาธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH บริษัทฯ ตกลงดำเนินการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH ก่อนการโอนหุ้นให้ ONE ซึ่งถ้าการซื้อขายหุ้น GMMCH ระหว่างบริษัทฯ กับ ONE และบริษัท สิริดำรงธรรม จำกัด ไม่สำเร็จ การปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH ดังกล่าวจะเป็นอันยกเลิกไป

ทั้งนี้ รายละเอียดการปรับโครงสร้างกลุ่มบริษัท GMMCH มีดังต่อไปนี้1.1) บริษัทฯ จะดำเนิการให้บริษัทจี เอ็ม เอ็ม โฮลดิ้ง จำกัด (GMMHD) (บริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วน 100%) ซื้อหุ้นในบริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จำกัด (GMM25) จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิมของ GMM25 จำนวน 20,920,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ GMM25 ในราคา 1 บาท

1.2) บริษัทฯ จะดำเนินการให้ GMMHD ซื้อหุ้นใน บริษัท คอนเทนต์ แอนด์ อาร์ตติสท์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (CAN) จาก GMMCH และผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็น 100% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ CAN ในราคา 1 บาท

1.3) บริษัทฯ จะดำเนินการให้ GMMHD ชื้อหุ้นใน บริษัท เอ-ไทม์ ทราเวิลเลอร์ จำกัด (ATV) จาก บริษัท เอ-ไทม์ มีเดีย จำกัด (ATM) และผู้ถือหุ้นเดิมของ ATV จำนวน 10,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท หรือคิดเป็น 20% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของ ATV ในราคา 250,000 บาท

2.การเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 ให้แก่ GMMCH โดยจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นทั้งหมดของ GMMCH ให้แก่ ONE โดย GMM25 ในฐานะบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล กรณีการเข้าทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนการตลาดสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 และสัญญาอนุญาตให้ใช้ชื่อและลิขสิทธิ์รายการทางสถานีโทรทัศน์ซ่อง GMM25 ระหว่าง GMM25 กับ GMMCH สำหรับการดำเนินรายการทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25

โดย GMM25 จะทำการจัดสรรรายได้บางส่วนไว้เท่ากับ 30% ของรายได้ที่เป็นผลมาจากการดำเนินงานตามสิทธิในการทำการตลาดการดำเนินการช่อง 25 โดยรายได้ในส่วนที่ GMM25 จะจัดสรรไว้ จะไม่เกิน 70 ล้านบาทต่อปื นับตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564 และสิ้นสุดเมื่อใบอนุญาตของสถานีโทรทัศน์ช่อง GMM25 ครบระยะเวลาตามที่กำหนด (รวมถึงช่วงที่มีการต่ออายุ) ซึ่งปัจจุบันใบอนุญาตดังกล่าวจะสิ้นสุดในปี 2572 ดังนั้น โดยรวมแล้วตลอดระยะเวลา 9 ปี GMM25 จะได้รับรายได้จากการจัดสรรข้างต้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 630,000,000 บาท

3. การให้ความช่วยเหลือทางการเงินของบริษัทฯ โดยค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วน 31.27% หรือไม่เกิน 50% ของเงินกู้จำนวน 2,200,000,000 บาทให้กับ ONE เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของ ONE ในฐานะผู้ซื้อซึ่งเป็นการร่วมค้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 31.27% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด) สำหรับนำไปชำระราคาซื้อขายหุ้น GMMCH ของธุรกรรมการขายหุ้น GMMCH โดยการค้ำประกันดังกล่าวของบริษัทฯ คิดเป็นวงเงินค้ำประกันจำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,100,000,000 บาท


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ