คนทำประกันชีวิต 1.1 ล้านราย ลืมเงินคืนที่กองทุนฯไว้กว่า 1,500 ล้าน

ประกันชีวิต

กองทุนประกันชีวิต ยกระดับขอเงินคืนผ่านออนไลน์ พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบสิทธิและการขอรับจ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความออนไลน์ ผ่านโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ Plus เร่งตามหา “ผู้เอาประกันชีวิต” กว่า 1.1 ล้านราย รับเงินคืนกว่า 1,561 ล้านบาท

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายจรัญ สอนสวัสดิ์ ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิต เปิดเผยว่า เงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเป็นเงินที่บริษัทประกันชีวิตจำนวน 21 บริษัท นำส่งเข้ากองทุนเนื่องจากเป็นเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ได้ไปรับจากบริษัทจนล่วงพ้นระยะเวลา 10 ปี จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ย.64) มีเงินจำนวน 1,561 ล้านบาท

ผู้เอาประกันชีวิตที่มีสิทธิรับเงินทั้งสิ้นจำนวน 1.1 ล้านราย และผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาท แล้วแต่กรณียื่นขอรับเงินดังกล่าวคืนจากกองทุนได้อีกภายในระยะเวลา 10 ปีนับแต่วันที่ล่วงพ้นอายุความโดยกองทุนประกันชีวิต ได้จ่ายเงินคืนให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินไปแล้ว จำนวน 7,804 ราย คิดเป็น 0.7% ของจำนวนรายทั้งหมด

เป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 43 ล้านบาท คิดเป็น 2.73% ของจำนวนเงินทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนผู้มีสิทธิได้รับเงินทั้งหมด สาเหตุเนื่องมาจากประชาชน ซึ่งเป็นผู้เอาประกันส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงสิทธิของตน

คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันชีวิต โดยนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการบริหาร ได้มอบนโยบายให้กองทุนขับเคลื่อนงานเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) กองทุนจึงได้พัฒนาโปรแกรมตรวจสอบสิทธิเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความเพิ่มเติม

เป็นโปรแกรมตรวจสอบสิทธิและการขอรับ-จ่ายเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความออนไลน์ หรือ โปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ Plus+ ประชาชนสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์กองทุนประกันชีวิต www.lifeif.or.th โดย login ผ่านระบบยืนยันตัวบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 หากตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นผู้มีสิทธิในเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ ก็สามารถยื่นคำขอรับเงินผ่านโปรแกรมออนไลน์ได้เลย

ซึ่งระยะเริ่มแรกโปรแกรมจะเปิดให้บริการสำหรับผู้ยื่นคำขอรับเงินที่เป็นผู้เอาประกันชีวิตก่อน ส่วนผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือทายาท โปรแกรมจะเปิดให้ใช้ในโอกาสต่อไป

ในขั้นนี้จึงขอให้ยื่นคำขอรับเงินแบบเดิมไปพลางก่อน สำหรับขั้นตอน วิธีการใช้งานโปรแกรมศึกษาเพิ่มเติมตามคู่มือในเว็บไซต์เช่นกัน

อย่างไรก็ดีหากผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ หรือ ทายาท ที่มีความประสงค์จะยื่นคำขอรับเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความในรูปแบบเอกสารก็ยังสามารถทำได้ โดยยื่นคำขอรับเงินตามแบบคำขอ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน และส่งไปยังที่อยู่ของกองทุนประกันชีวิต โดยกองทุนฯจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน และอนุมัติจ่ายเงินคืนให้กับผู้เอาประกันโดยเร็ว
โดยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร ต่อไป

จากการพัฒนาระบบโปรแกรมเงินกรมธรรม์ล่วงพ้นอายุความ Plus+ ดังกล่าว ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิในเงินกรมธรรม์ประกันภัยล่วงพ้นอายุความได้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใสยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อธุรกิจประกันชีวิตอันจะส่งผลให้มีการใช้ระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และธุรกิจประกันชีวิต ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจจากประชาชนส่งผลให้บริษัทประกันภัย มีความมั่นคงและเสถียรภาพ

รวมถึงช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการบริโภค การใช้จ่ายเงินภายในประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ประกอบกับสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งหากประชาชนผู้มีสิทธิ ได้รับเงินตามสิทธิดังกล่าวไป ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย


“กองทุนประกันชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ คุ้มครองสิทธิผู้เอาประกัน” นายจรัญ กล่าว