เปิดเงื่อนไขกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ สำหรับโรงแรม เช็กวิธีลงทะเบียน-หลักประกัน

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน เผยวิธี-เงื่อนไขเข้าร่วมโครงการ “ปล่อยกู้ซอฟต์โลน Re-Open” ฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ถึง 30 ก.ย. 65 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan) Re-Open ธุรกิจโรงแรมและ Supply Chain วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยมอบหมายให้ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทำโครงการ

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปรายละเอียดโครงการดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข รวมถึงวิธีการลงทะเบียน และเอกสารที่ต้องจัดเตรียมให้ถูกต้องตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

               

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม สถานประกอบกิจการ ลงทุนในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องอบผ้า เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม เป็นต้น ยกเว้น เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

เป็นประเภทสินเชื่อเงินกู้ระยะยาว โดยให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระหนี้ วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1. ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน

2. ประกอบธุรกิจโรงแรม และ Supply Chain ของโรงแรม

3. ประกอบธุรกิจโรงแรม มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม หรืออยู่ระหว่างดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมก่อน 31 ธันวาคม 2563

4. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID -19) ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม

5. มีกำไรอย่างน้อย 1 ใน 3 ปี ย้อนหลังล่าสุด

6. กรณีเป็นนิติบุคคล ส่วนของผู้ถือหุ้นต้องไม่ติดลบ

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปีที่ 1-2

 • กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยกว่า ร้อยละ 30 และ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน : ร้อยละ 1.99 ต่อปี

ปีที่ 3 เป็นต้นไป 

 • กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มวงเงิน : MLR-1.00 ต่อปี
 • กรณีมีหลักทรัพย์ค้ำประกันน้อยกว่า ร้อยละ 30 และ ใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน : MLR-0.5 ต่อปี
 • กรณีใช้ บสย. ค้ำประกันเต็มวงเงิน : MLR ต่อปี

ระยะเวลาชำระเงินกู้

ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี ปลอดชำระเงินต้นไม่เกิน 2 ปี กรณีมีระยะเวลาชำระเงินกู้ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

หลักประกันการกู้เงิน

1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันเต็มวงเงิน หรือ

2. หลักประกันประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภทร่วมกัน ดังนี้

2.1 สมุดฝากเงินออมสิน สลากออมสิน พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักประกัน

2.2 ที่ดินและอาคาร ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน

1.3 โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.3 ก. หรือห้องชุด ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 70 ของราคาประเมิน

ทั้งนี้ กรณีหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ใช้หลักประกันอย่างน้อยร้อยละ 30 ของวงเงินกู้ ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาโครงการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถยื่นขอสินเชื่อได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด

ลงทะเบียนต้องเตรียมอะไรบ้าง

ผู้ประกอบการที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการจะต้องเตรียมเอกสารการลงทะเบียนตามรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

กรณีธุรกิจโรงแรม ให้จัดเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

1. ใบอนุญาติประกอบกิจการโรงแรม/ใบคำขออนุญาต

2. รูปถ่ายโรงแรม

กรณีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับโรงแรม (Supply Chain)

1. ทะเบียนการค้า/หนังสือรับรองบริษัท

2. สำเนาใบสัญญา/ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงินจากโรงแรม

วิธีลงทะเบียนในรูปแบบบุคคลธรรมดา

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/ 

2. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่

 • ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ข้อมูลของโรงแรม/กิจการ
 • ที่ตั้งสถานประกอบการ/ร้านค้า
 • วัตถุประสงค์
 • ประเภทหลักประกัน
 • เลือกสาขาใกล้เคียงสถานประกอบการ หรือใกล้เคียงที่อยู่ปัจจุบัน

3. จากนั้นระบบจะให้กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

4. กด “ลงทะเบียน” เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีลงทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

1. เข้าสู่เว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/ 

2. กรอกข้อมูลการลงทะเบียนให้ถูกต้องและครบถ้วน ได้แก่

 • ชื่อ นามสกุล
 • เบอร์โทรศัพท์
 • ที่อยู่ปัจจุบัน
 • ข้อมูลของโรงแรม/กิจการ
 • ที่ตั้งสถานประกอบการ/ร้านค้า
 • วัตถุประสงค์
 • ประเภทหลักประกัน
 • เลือกสาขาใกล้เคียงสถานประกอบการ หรือใกล้เคียงที่อยู่ปัจจุบัน

3. จากนั้นระบบจะให้กรอกรหัสเพื่อยืนยันตัวตน

4. กด “ลงทะเบียน” เป็นอันเสร็จสิ้น