โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง วรพจน์ วิศรุตพิชญ์ เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “วรพจน์ วิศรุตพิชญ์” เป็นประธานศาลปกครองสูงสุดคนใหม่ มีผลตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

วันที่ 30 กันยายน 2565 ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งประธานศาลปกครองสูงสุด ความว่า  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายชาญชัย แสวงศักดิ์ เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 ตามประกาศลงวันที่ 23 กันยายน 2564 นั้น

โดยที่ นายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด ต้องพ้นจากตำแหน่ง ตามมาตรา 21 (3) ประกอบมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เนื่องจากเป็นผู้ที่มีอายุครบเจ็ดสิบปีบริบูรณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครองจึงได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุดให้ดำรงตำแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด และได้เสนอชื่อต่อวุฒิสภา ซึ่งในคราวประชุมวุฒิสภา เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ดำรงตาแหน่ง ประธานศาลปกครองสูงสุด

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและ มาตรา 15/1 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด เป็น ประธานศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2565 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"วรพจน์ วิศรุตพิชญ์" เป็นปธ.ศาลปกครองสูงสุด

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง"วรพจน์ วิศรุตพิชญ์" เป็นปธ.ศาลปกครองสูงสุด