กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำเหนือ-น้ำหนุน กระทบเจ้าพระยา 8-13 ต.ค.

เขื่อนเจ้าพระยา กรมชลประทาน น้ำเหนือ น้ำหนุน
ภาพจาก กรมชลประทาน

กรมชลประทาน เฝ้าระวังน้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุนสูง กระทบแม่น้ำเจ้าพระยา น้ำเพิ่มสูงกว่าปกติ ช่วง 8-13 ตุลาคมนี้

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 กรมชลประทาน ระบุว่า จากประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 49/2565 เรื่องเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ระบุว่ากองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา มีน้ำหลากจากทางตอนเหนือไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้น วานนี้ (6 ตุลาคม 2565) เวลา 18.00 น. มีปริมาณน้ำไหลผ่านบริเวณ จ.นครสวรรค์ (C.2) ในเกณฑ์ 3,077 ลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วินาที ซึ่งปริมาณน้ำดังกล่าวจะไหลมารวมกับแม่น้ำสะแกกรังและลำน้ำสาขาไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา

โดยกรมชลประทานได้พิจารณารับน้ำเข้าคลองฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเต็มศักยภาพคลองที่สามารถรองรับน้ำได้ ปัจจุบันระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ +17.64 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (ม.รทก) ซึ่งสูงกว่าระดับเก็บกัก 1.14 (+16.50 ม.รทก) เพื่อรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของบานระบายน้ำและตัวเขื่อนเจ้าพระยา

กรมชลประทานจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำ ด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ +17.60 ม.รทก ซึ่งจะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นอยู่ในอัตรามากกว่า 2,900-3,000 ลบ.ม./ต่อวินาที ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2565

ประกอบกับกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ได้คาดการณ์ระดับน้ำทะเลหนุน ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณกองบัญชาการกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร ป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ จ.สมุทรปราการ และพื้นที่ใกล้เคียง จะเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติ โดยระดับน้ำจะมีความสูงประมาณ 1.90-2.20 ม.รทก ในช่วงวันที่ 8-13 ตุลาคม 2565 จึงขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ตั้งแต่ด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 0.10-0.15 เมตร

  • จ.ชัยนาท อ.สรรพยา
  • จ.สิงห์บุรี อ.อินทร์บุรี อ.เมืองสิงห์บุรี อ.พรหมบุรี
  • จ.อ่างทอง อ.ป่าโมก และ อ.ไชโย คลองโผงเผง
  • จ.พระนครศรีอยุธยา คลองบางบาล อ.เสนา และ อ.ผักไห่

ระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ 0.15-0.30 เมตร ตั้งแต่บริเวณ

  • จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร
  • จ.ปทุมธานี
  • จ.นนทบุรี
  • กรุงเทพมหานคร
  • จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ กรมชลประทานปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี 2565 กอนช. อย่างเคร่งครัด ปรับแผนบริหารจัดการน้ำระบบชลประทานต่าง ๆ ให้ได้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และเข้าใจถึงสถานการณ์น้ำ และแนวทางในการบริหารจัดการน้ำให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง


รวมถึงบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ตรวจสอบอาคารบังคับน้ำและสถานีสูบน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือให้สามารถช่วยเหลือประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ