โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทการ์ท เยอรมนี

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายดาฟิท เคล็ทท์ ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทการ์ท ประจำสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองชตุทการ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมรัฐบาเดิน – เวือร์ทเทิมแบร์ค

สัญญาบัตรตราตั้ง ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2565
ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 25655

แต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ เมืองชตุทการ์ท เยอรมนี