เตือน ทิ้งขยะในเขตทางหลวงชนบท มีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี

ขยะ

กรมทางหลวงชนบท เตือน ทิ้งขยะในเขตทางหลวงชนบทมีโทษจำคุกสูงสุด 3 ปี พร้อมขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนและผู้อยู่อาศัยริมเขตทางหลวงชนบท ช่วยสอดส่องดูแล รักษาความสะอาด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถน

วันที่ 6 มิถุนายน 2566 กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม เตือนประชาชน “ห้ามทิ้งขยะในเขตทางหลวงชนบท” ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไป-มา เช่น การทิ้งขยะออกจากรถยนต์ที่แล่นอยู่บนท้องถนน การเทน้ำเสียทิ้งบนท้องถนน หรือริมเขตทางหลวงชนบทจนไหลเข้ามาบนทางจราจร

การทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างในเขตทางหลวงชนบทที่อยู่ติดริมทางจราจร การบรรทุกหิน ดิน ทราย ท่อนไม้ ยางพารา หรือสิ่งต่าง ๆ โดยไม่ใช้อุปกรณ์ปิดคลุมหรือผูกมัดให้ดี ทำให้สิ่งของร่วงหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง

               

อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทางได้ ถือว่าเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 มาตรา 45 “ห้ามมิให้ผู้ใดทิ้งขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย น้ำโสโครก เศษหิน ดิน ทราย หรือสิ่งอื่นใดในเขตทางหลวงหรือการกระทำด้วยประการใด ๆ เป็นเหตุให้ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล เศษหิน ดิน ทราย ตกหล่นบนทางจราจรหรือไหล่ทาง”

หากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา 72 จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ทช. ขอความร่วมมือจากประชาชนอย่านำขยะมาทิ้งในเขตทางหลวงชนบท ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวในเขตทางหลวงชนบท โปรดแจ้งสายด่วน ทช. โทร. 1146 หรือสำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อร่วมดูแลรักษาความสะอาดบนท้องถนนให้เกิดความสะดวก ปลอดภัยต่อประชาชนและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

Advertisement