สธ.ออกประกาศใหม่ หลักเกณฑ์ขายอาหารปรุงสำเร็จ-ใส่กัญชา/ไม่ใส่กัญชา

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2566 ระบุชัดหากใส่กัญชา กัญชง ต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมากว่าอาหารปรุงสำเร็จอย่างอื่น มีผลบังคับใช้ในอีก 30 วัน

วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2566 ลงนามโดยนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง หลักกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ในสถานที่จำหน่ายอาหารให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวะโรคติดต่อที่เปลี่ยนแปลงไป และการนำกัญชา หรือกัญชง มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารเพื่อการจำหน่าย เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการด้านสุขลักษณะได้อย่างถูกต้อง สามารถป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 (2) และ (3) แห่งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการการควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะของการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จในสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2566”

ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสาระสำคัญของประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับนี้ นอกเหนือจากจะต้องควบคุมการปรุงอาหารสำเร็จให้ถูกสุขลักษณะอนามัย ควบคุมคุณภาพ วิธีการใช้ความร้อน และไม่ใช้ความร้อน เรื่องของวัตถุดิบ เรื่องความสะอาด ทั้งอาหารและคนที่ปรุงอาหาร ฯลฯ รวมถึงกระบวนการปรุงอาหาร ทั้งการทอด แกง ต้ม ผัด ตุ๋น นึ่ง เคี่ยว เผา ย่าง ปิ้ง กวน ฉาบ อบ รมควัน หรือด้วยรูปแบบอื่นใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดแล้ว

ในข้อ 7 ของประกาศฉบับนี้ระบุเพิ่มเติมว่า ผู้ประกอบกิจการที่มีการจำหน่ายอาหารประเภทปรุงสำเร็จ ที่มีการนำกัญชาหรือกัญชงที่ใช้ได้ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด มาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.แสดงข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ว่าเป็นสถานที่จำหน่ายอาหาร ที่มีการใช้กัญชาหรือกัญชงเป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จ

2. แสดงรายการอาหารที่มีการใช้กัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบในอาหารประเภทปรุงสำเร็จทั้งหมด

3.แสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชา หรือกัญชง เป็นส่วนประกอบ โดยแสดงข้อความ ดังต่อไปนี้

  • (ก) บุคคลที่มีอายุต่ำกว่ายี่สิบปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ควรงดเว้นรับประทาน
  • (ข) ถ้ามีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที และถ้ามีอาการรุนแรงให้ปรึกษา หรือพบแพทย์โดยเร็ว
  • (ค) ผู้ที่แพ้กัญชา หรือกัญชง ควรงดเว้นรับประทาน
  • (ง) รับประทานแล้วเกิดอาการง่วง ซึม ให้หลีกเสี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับ
  • (จ) ข้อความอื่นที่กฎหมาย หรือทางราชการกำหนด

ประกาศสธ.ควบคุมอาหารสำเร็จรูป

เอกสารท้ายประกาศสธ.


ดูรายละเอียด-ประกาศฉบับเต็มที่นี่