โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง พันตำรวจเอก โสรัตน์
กลับวิลา เป็นศาสตราจารย์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

วันที่ 20 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ พันตำรวจเอก โสรัตน์ กลับวิลา ตำแหน่ง อาจารย์ (สบ ๕) กลุ่มงานคณาจารย์ สังกัดคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสังคมวิทยา สังกัดคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2564

แต่งตั้งศาสตราจารย์ ร.ร.นายร้อยตำรวจ

ประกาศ ณ วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566