โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง แก่สำนักงานที่ดิน 3 แห่ง

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กระทรวงมหาดไทยใช้ตราประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสาขาต่าง ๆจำนวน 3 สาขา เพื่อใช้ในราชการโดยมีลักษณะเป็นตราประจำชาด ดวงตรารูปกลม ศูนย์กลางกว้าง 5 เซนติมตร ลายกลางเป็นรูปราชสีห์เผ่น เบื้องหน้าราชสีห์เป็นรูปพิทยาธรดำเนิน มือขวาถือดอกบัว มือซ้ายถือพระขรรค์ มีเครือเถาเป็นลายล้อม เบื้องหลังราชสีห์เป็นรูปเครื่องหมายจังหวัด (ดังปรากฏรูปแบบของดวงตราท้ายประกาศนี้) ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดสาขานั้น ๆ ตั้งอยู่ คือ

1.สำนักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร สาขากุสุมาลย์

2. สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาละหานทราย

3. สำนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี สาขาศรีเมืองใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ดูประกาศฉบับเต็ม

พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตราประจำตำแหน่ง

ตราประจำตำแหน่งสำนักงานที่ดิน