พล.ต.อ.เอก เล่าเบื้องหลังประชุมก.ตร. ตั้งผบ.ตร. ลั่นไม่ขออยู่ใต้อาณัติใคร

ประชุม ก.ตร.

พล.ต.อ.เอก เปิดเบื้องหลังประชุม ก.ตร. ตั้ง ผบ.ตร. ลั่นไม่อยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจ และประเทศชาติบ้านเมือง

วันที่ 28 กันยายน 2566 พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิจากการเลือกตั้ง ได้โพสต์เฟซบุ๊กของตนเองว่า เมื่อวาน (27 กันยายน 2566) เป็นการประชุม ก.ตร.ครั้งสำคัญที่ต้องบันทึกไว้

การประชุมมีวาระการแต่งตั้ง ผบ.ตร. โดยนายกรัฐมนตรีเสนอชื่อ ผบ.ตร.ให้ ก.ตร.พิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นครั้งแรก ผลการประชุม ก.ตร.มีมติเสียงข้างมาก (9 ต่อ 1 งดออกเสียง 2) เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอให้ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็น ผบ.ตร.คนต่อไป

ผมได้ทำหน้าที่ด้วยการอภิปรายแสดงความคิดเห็นถึงบริบทกฎหมายการแต่งตั้งตำรวจ เริ่มตั้งแต่กฎหมายรัฐธรรมนูญ 2560 ฉบับปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม ให้ปรับปรุงกฎหมายบริหารงานบุคคลของข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพ มีหลักประกันว่าตำรวจจะได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้าย การแต่งตั้งต้องคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถประกอบกัน เพื่อให้ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ได้อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อาณัติของบุคคลใด

พ.ร.บ.ตำรวจ 2565 (ฉบับปฏิรูปตำรวจ) ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยตำรวจแห่งชาติ โดยระบุเหตุผลและความจำเป็นเพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปตามระบบคุณธรรม มีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบ การแต่งตั้งคำนึงถึงอาวุโส และความรู้ความสามารถ ให้ความสำคัญของอาวุโสในการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในทุกระดับ

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์
ภาพจากเฟซบุ๊ก Aek Angsananont

กฎหมายตำรวจฉบับนี้มีบทบัญญัติในหลายมาตรา (ม.60 ม.87 ม.88 ม.150) ที่ทำให้เห็นเจตนารมณ์ของกฎหมาย มุ่งเน้นในเรื่องระบบคุณธรรม และการคุ้มครองระบบคุณธรรม ตลอดจนกำหนดโทษทั้งทางวินัยและทางอาญา

ผมได้โหวตไม่เห็นด้วยเป็นเสียงข้างน้อย ด้วยเหตุผลที่ได้ขอบันทึกไว้ในรายงานการประชุมว่า “การคัดเลือกแต่งตั้ง ผบ.ตร.ไม่เป็นหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้”

ผมขอยืนยัน ได้แสดงความคิดเห็นด้วยบริสุทธิ์ใจ ใช้วิจารณญาณและดุลพินิจ ภายใต้กรอบของกฎหมาย ไม่ยอมตกอยู่ภายใต้อาณัติของบุคคลใด เพื่อประโยชน์ขององค์กรตำรวจและประเทศชาติบ้านเมือง

ขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาเข้าใจในการโหวตของผม ขอบพระคุณอดีตผู้บังคับบัญชา และทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนและให้กำลังใจ


ผมจะทำหน้าที่ตามที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ “ปกป้องศักดิ์ศรี ตำรวจดีของประชาชน” ต่อไปครับ