มหาดไทยประกาศให้ จนท.รัฐในเทศบาลมีอำนาจปรับเป็นพินัย มีผลแล้ว

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ลงนาม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้ โดยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ถูกกำหนดให้เป็นกฎหมายตามบัญชี 1 (ลำดับที่ 75) ท้ายพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 จะต้องดำเนินการประกาศกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศกำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจ ปรับเป็นพินัยในความผิดทางพินัยตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

  • 1. นายกเทศมนตรี
  • 2. ปลัดเทศบาล
  • 3. รองปลัดเทศบาล
  • 4. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
  • 5. หัวหน้าฝ่ายนิติการ
  • 6. นิติกรระดับชำนาญการขึ้นไปที่รับผิดชอบงานดำเนินคดีทางกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

Advertisment

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 เป็นกฎหมายกลางในการพิจารณาและกำหนดมาตรการสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ใช่ความผิดร้ายแรง โดยเรียกมาตรการใหม่นี้ว่า “การปรับเป็นพินัย” ซึ่งกำหนดให้ผู้กระทำความผิดต้องชำระเงินค่าปรับตามที่กำหนด โดยการปรับนั้นมิใช่เป็นโทษปรับทางอาญา รวมทั้งไม่มีการจำคุกหรือกักขัง ตลอดจนไม่มีการบันทึกลงในประวัติอาชญากรรมของผู้กระทำความผิดด้วย

ประกาศมหาดไทย พ.ร.บ.ปรับเป็นพินัย