มหาดไทย เปิดลงทะเบียนขอความช่วยเหลือ “หนี้นอกระบบ” เริ่ม 1 ธ.ค.นี้

เปิดลงทะเบียน หนี้นอกระบบ

กระทรวงมหาดไทย เปิดระบบรับลงทะเบียนขอความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบ เริ่ม 1 ธ.ค. 2566 เป็นต้นไป ทั้งทางออนไลน์ และที่ว่าการอำเภอ-สำนักงานเขต

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 มติชน รายงานว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) เปิดเผยว่า กรณีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการต่อยอดนโยบายการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลให้ครอบคลุมประเด็นปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ปัญหาหนี้นอกระบบ” และ “ปัญหาหนี้สินรายย่อย” ที่ต้องดำเนินการเชิงรุกด้วยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและการทวงถามหนี้โดยมิชอบด้วยกฎหมายเชิงรุกให้กับพี่น้องประชาชน

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนหรือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากหนี้นอกระบบได้ทันที ตนจึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และนายอำเภอทุกอำเภอ เร่งตั้ง “ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ” ให้แล้วเสร็จและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบทันที

พร้อมทั้งกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประจำทุกสัปดาห์ หรือทุกเดือนตามที่เห็นสมควร และประชาสัมพันธ์ให้ลูกหนี้นอกระบบที่มีความประสงค์ขอรับการช่วยเหลือ หรือให้ทางราชการแก้ไขปัญหา ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ลงทะเบียนได้ทั้งออนไลน์ ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต

สำหรับการลงทะเบียนขอความช่วยเหลือเรื่องหนี้นอกระบบ สามารถลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางดังนี้

ลงทะเบียนด้วยตนเองทางออนไลน์

กรณีไม่สามารถดำเนินการได้เองทางระบบออนไลน์ หรือสามารถเดินทางไปลงทะเบียนด้วยตนเอง

  • อยู่ในพื้นที่อำเภอให้ลงทะเบียน ณ ที่ว่าการอำเภอ
  • อยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขตทุกแห่ง
  • สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

สั่งการศูนย์ดำรงธรรม ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบ

นายสุทธิพงษ์กล่าวว่า ยังได้สั่งการให้ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว พร้อมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในการรับลงทะเบียนลูกหนี้นอกระบบ และให้คำปรึกษาเรื่องหนี้นอกระบบ เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ทันที

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยได้กำหนด “มาตรการเฝ้าระวัง/ป้องกัน” โดยได้สั่งการให้อำเภอใช้กลไกการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งตามกฎหมายในการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบ พร้อมทั้งกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้กระทำความผิด เช่น นายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ การทวงถามหนี้โดยการข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ฯลฯ

แล้วรายงานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ในพื้นที่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ได้จดทะเบียนการประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้

และในส่วนของ “มาตรการปราบปราม” หากพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นนายทุนปล่อยเงินกู้นอกระบบ หรือการเรียกรับดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดและชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งประสานการปฏิบัติกับทุกหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม

ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่า ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับปากท้องของพี่น้องประชาชน และมีความสำคัญ เพราะประชาชนที่ไปกู้หนี้ยืมสินล้วนแต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อดำรงชีวิตประจำวัน หรือใช้ในเหตุจำเป็น

ซึ่งมักจะมีผู้ไม่ประสงค์ดีใช้วิกฤตของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือในการขูดรีดหรือข่มเหง ข่มขู่ ทำให้ประชาชนที่ต้องเผชิญกับความทุกข์ ความเครียด ความเดือดร้อนอยู่ก่อนแล้ว ต้องเพิ่มทวีความเครียดนั้นมากขึ้น หรือซ้ำร้ายบางคนถูกทำร้ายร่างกาย ถูกทารุณกรรม ถูกฆ่า “ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย” กระทรวงมหาดไทยจึงไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีก


ดังนั้น หากพี่น้องประชาชนกำลังประสบปัญหาหนี้นอกระบบ หรือปัญหาหนี้สินรายย่อย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครทุกเขต หรือ โทร.สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ร่วมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือต่อไป

ภาพจาก มติชน
ภาพจาก มติชน