โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง 7 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง 7 ราย หลังสำนักงานศาลยุติธรรมมีคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ

วันที่ 8 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 7 ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการตุลาการลาออกจากราชการ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1. นายโสต สุตานันท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

2. นางปวีณณา ศรีวงษ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธณ์ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566

3. นายวีระ สากุล ตำแหน่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่ง ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

4. นายอมรพันธุ์ นิติธีรานนท์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเลย ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

5. นายวัฒนศักดิ์ วงษ์วัฒนพงษ์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสประจำสำนักงานอธิบดี ผู้พิพากษาภาค 2 ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566

6. นายสมเกียรติ ทีฆอุตมากร ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2566

7. นางสาวรุณรัตน์ บัณฑิตสาวภาคย์ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลจังหวัดนนทบุรี ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการตุลาการ ทั้ง 7 ราย พ้นจากตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

ราชกิจจาฯ 8 ม.ค.2567