เช็กเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เดือนเมษายน 2567 เงินเข้าวันไหน

baby

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิทธิ ประจำรอบเดือน เมษายน 2567 เช็กวิธีการตรวจสอบเงิน การลงทะเบียนขอรับเงิน และหลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุนบุตร

ตามที่รัฐได้มีการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย โดยการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรแรกเกิดไปจนถึง 6 ขวบ คนละ 600 บาท/เดือน เป็นโครงการของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท

ล่าสุด กรมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ได้มีการประกาศการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร รอบเดือนเมษายน 2567 จะจ่ายในวันที่ 10 เมษายน 2567

ปฏิทินการจ่าย “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปี 2567 มีดังนี้

 • มกราคม 2567 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการจ่ายอุดหนุน ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางเพจ “กรมกิจการเด็กและเยาวชน”

Advertisment

ตรวจสอบ “เงินอุดหนุนบุตร” ได้ 3 ช่องทาง

โดยสามารถดาวน์โหลดแอปได้ที่ AppStore และ PlayStore

การลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน

สำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถยื่นคำร้องในพื้นที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน

 • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น “เงินเด็ก” ทั้งนี้ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชั่น ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้วจะได้รับเงิน มีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

หลักเกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุนบุตร 600 บาท

ผู้ปกครอง

Advertisment
 • เป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 • สามารถรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน

เด็กแรกเกิด

 • อายุไม่เกิน 6 ปี สัญชาติไทย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือเอกชนตามที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนกำหนด

ข้อแนะนำการตรวจสอบเงินเข้าบัญชี

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน โทร.08-2091-7245, 08-2037-9767, 08-3431-3533, 06-5731-3199 หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง