เปิด “ดุสิตโพล” เผยปชช.66.95% หวังคกก.ปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน “มีผลงานจับต้องได้”

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,036 คน ระหว่างวันที่ 15-18 สิงหาคมที่ผ่านมา เรื่อง “ประชาชนคิดอย่างไร กับ การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ” เพื่อสะท้อนคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 5 ปี แต่ละคณะจะแยกกันทำหน้าที่ในแต่ละด้าน และนำแผนทั้ง 11 ด้านมารวมกันเป็นแผนปฏิรูปของชาติรวมถึงการออกกฎหมายเพื่อให้กลไกต่างๆ เดินไปได้ โดยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.95 อยากให้ปฏิรูปอย่างจริงจัง มีผลงานเป็นรูปธรรม และร้อยละ 56.10 เห็นว่า มีความสำคัญต่อการพัฒนา และทิศทางการปฏิรูปประเทศ น้อยสุดร้อยละ 38.24 เห็นว่า ส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานให้คสช.ไม่ค่อยมีคนรุ่นใหม่

เมื่อถามถึงความสำคัญของคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่นายกรัฐมนตรีตั้งขึ้น 11 คณะ นั้น ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.99 เห็นควรให้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ รองลงมา ร้อยละ 72.46 ด้านกฎหมาย และด้านการเมือง ร้อยละ 62.56 อย่างไรก็ตามประะชาชนมีความคาดหวังกับคณะกรรมการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 คณะ มาก เพราะมีหน้าที่ในการปฏิรูปประเทศ กำหนดทิศทางการพัฒนาบ้านเมือง อยากเห็นเศรษฐกิจดีขึ้น ประเทศก้าวหน้า พร้อมอยากฝากให้เน้นปฏิรูปด้านเศรษฐกิจ เพื่อทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี

ที่มา มติชนออนไลน์