ประกาศชื่อแล้ว! “14 กุนซือ” ที่ปรึกษาด้านสาธารณสุข ศูนย์โควิด-19

ราชกิจจา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ในศูนย์โควิด-19 รวม 14 คน มีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธาน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 8/ 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุขในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ลงนามโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

คำสั่งดังกล่าวระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563  และได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด- 19 ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25  มีนาคม 2563 นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 มีความเป็นเอกภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงขึ้นในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง แห่งคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563  เรื่องการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายกรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาด้านการสาธารณสุข ในศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขเพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ความเห็น และข้อเสนอแนะทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับมาตรการสาธารณสุขและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ฉุกเฉินอันเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด- 19 โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

(1) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร ประธาน
(2) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร รองประธาน
(3) ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา กรรมการ
(4) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการ
(5) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการ
(6) ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร กรรมการ
(7) ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง จิรายุ เอื้อวรากุล กรรมการ
(8) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ กรรมการ
(9) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดิลก ภิยโยทัย กรรมการ
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ จักราวุธ มณีฤทธิ์ กรรมการ
(11) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุรวิทย์ เตชธุวานันท์ กรรมการ
(12) ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ สุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ กรรมการ
(13) พลตรีสุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม กรรมการ
(14) พันเอก นายแพทย์ ภูษิต เฟื่องฟู กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่งณ วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ