รพ.ธรรมศาสตร์ เปิดจองวัคซีนโมเดอร์นา เข็มละ 1,500 บาท

รพ ธรรมศาสตร์ โมเดอร์นา

รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา เข็มละ 1,500 บาท เช็กเงื่อนไข 

วันที่ 24 มกราคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ แจ้งเปิดจองวัคซีนทางเลือก “โมเดอร์นา” ราคาเข็มละ 1,500 บาท โดยมีเงื่อนไขการจองเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

สำหรับกำหนดการฉีดวัคซีน ได้แก่ วันที่ 26, 27, 28 และ 31 เดือนมกราคม 2565 และวันที่ 1-4 เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. ณ คลินิกพรีเมียม ชั้น M อาคารดุลโสภาคย์

กำหนดและเงื่อนไขจองวัคซีนโมเดอร์นา

1. ต้องชำระค่าจองวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นเงินจำนวน 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับวัคซีนจำนวน 1 เข็ม ทั้งนี้จะไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการวัคซีน เช่น การตรวจรักษาอาการเจ็บป่วย การตรวจสุขภาพ ค่าใบรับรองแพทย์ เป็นต้น

2. สามารถชำระค่าจอง โดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (ttb)

3. การชำระเงินค่าจองดังกล่าว เป็นความสมัครใจและยินยอมของผู้ที่จะฉีดวัคซีน

4. สามารถเข้ารับบริการได้ในวันที่ 26-28 มกราคม 2565, 31 มกราคม 2565, 1-4 กุมภาพันธ์ 2565 ช่วงเวลา 16.00-19.00 น. โดยนำบัตรประชาชนตัวจริง หรือ Passport มาในวันฉีดวัคซีนด้วย

5. โรงพยาบาล จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ติดต่อเพื่อยืนยันการฉีดวัคซีนล่วงหน้า 1 วัน

6. โรงพยาบาล อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงวัน และเวลานัดหมาย ฉีดวัคซีนได้ 1 ครั้งเท่านั้น โดยต้องแจ้งความประสงค์ให้ทางโรงพยาบาล ทราบล่วงหน้าก่อนการโทรศัพท์ยืนยันวัน เวลานัดหมาย อย่างน้อย 2 วัน โดยแจ้งที่ 0-29269-996-7 ในวันและเวลาราชการ 08.00-16.00 น.

7. โรงพยาบาล ของสงวนสิทธิในการจัดสถานที่เพื่อให้บริการแก่ท่าน โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

8. ท่านสัญญาว่าจะไม่นำวัคซีนทางเลือก ที่ได้จากการจองสิทธิกับโรงพยาบาล ไปจำหน่าย จ่าย หรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นในทางการค้าหรือ หากำไร

9. โรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิไม่ต้องคืนเงินค่าจองในกรณีดังต่อไปนี้

  • ไม่สามารถเข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย หรือภายในระยะเวลาที่โรงพยาบาล กำหนด
  • ไม่ประสงค์จะรับบริการจากโรงพยาบาลแล้ว ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
  • ได้รับวัคซีนจากโรงพยาบาลหรือสถานที่อื่นเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ก่อนวันที่นัดรับการบริการกับโรงพยาบาล

10. ในกรณีที่โรงพยาบาลไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม โรงพยาบาลยินดีจะคืนเงินค่าจองสิทธิที่ได้รับจากท่านภายใน 30 วัน

11. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงการให้บริการทุกกรณี โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผู้ที่จะฉีดวัคซีนยินยอมให้โรงพยาบาลเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของตัวเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองวัคซีน และ/หรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ถือเป็นการละเมิดแต่อย่างใด

13. ข้อกำหนดดังกล่าว ถือเป็นข้อตกลงระหว่างโรงพยาบาลกับผู้ที่จะฉีดวัคซีน ทั้งสองฝ่ายจะเก็บไว้เป็นความลับ ห้ามมิให้มีการเปิดเผยแก่ผู้อื่นทราบ จนกว่าจะได้รับการอนุญาตจากอีกฝ่ายหนึ่ง หากมีผลเสียหายเกิดขึ้นท่านจะต้องชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการกระทำดังกล่าวทั้งโดยตรงและทางอ้อม

รพ.ธรรมศาสตร์