กรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน 5 ไร่บนเกาะนุ้ยนอก จ.กระบี่

กรมที่ดินสั่งยึดโฉนดเกาะนุ้ยนอก

กรมที่ดินสั่งเพิกถอนโฉนดที่ดิน 5 ไร่บนเกาะนุ้ยนอก กระบี่ เหตุออกเอกสารสิทธิ์ผิด กม.

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานข่าวจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ตามที่ สื่อมวลชนนำเสนอข่าว ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านอนุรักษ์ป่าชายเลน บ้านเจ๊ะหลี หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ร้องเรียนการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะนุ้ยนอก โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และ กรมที่ดิน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนดำเนินการตามความในมาตรา 61 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน เพื่อพิจารณากรณีการออกโฉนดที่ดินแปลงดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสอบสวนแล้วปรากฎ ดังนี้

1. โฉนดที่ดินเลขที่ 12360 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ 5 ไร่ 2.3 ตารางวา ได้ออกไม่ตรงตามหลักฐาน ส.ค. 1 เลขที่ 21 ที่ใช้เป็นหลักฐานในการออกโฉนดที่ดิน โดยตำแหน่งที่ดินตามหลักฐาน ส.ค. 1 ดังกล่าว ตั้งอยู่บนเกาะปอ และได้ออกเป็น น.ส. 3 ก.เลขที่ 223 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ไปแล้ว

2. โฉนดที่ดินเลขที่ 12360 ตั้งอยู่ในระวางแผนที่ หมายเลข 4824 III 134 ซึ่งจังหวัดกระบี่ไม่ได้ประกาศกำหนดระวางดังกล่าวเป็นท้องที่เดินสำรวจฯ

3. ที่ดินที่ขอออกโฉนดแปลงดังกล่าว มีสถานะเป็นเกาะ และปรากฏว่าไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน ซึ่งต้องห้ามมิให้ออกโฉนดที่ดิน ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 14 (3) จึงเป็นโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรมที่ดิน จึงมีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินเลขที่ 12360 ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 พร้อมทั้งแจ้งให้จังหวัดกระบี่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การออกเอกสารสิทธิ์มิชอบด้วยกฎหมายรายนี้ ผู้ยื่นขอออกโฉนดเป็นข้าราชการสังกัดส่วนกลาง และเนื่องจากกรมที่ดินติดตามและรับทราบเรื่องนี้ก่อนและทำการเพิกถอนโฉนดดังกล่าว ดังนั้น หลังจากได้รับโฉนดไปแล้วจึงไม่ได้มีการซื้อมาขายไป ทำให้ขอบเขตความเสียหายอยู่ในวงจำกัด เพราะยังไม่ได้มีนายทุนหรือบุคคลใดมารับซื้อที่ดินดังกล่าวไป