เปิดคำชี้แจงกรมขนส่งทางราง กรณีสหภาพ รส.รฟท.คัดค้านร่างกฎหมายใหม่

รถไฟฟ้า บีทีเอส

กรมการขนส่งทางรางร่อนหนังสือแจงกรณี รส.รฟท.ตั้งข้อสั่งเกตุร่างกฎหมายขนส่งทางรางฉบับใหม่เข้าข่ายแปรรูปองค์กร ย้ำควรเป็นหน่วยงานที่ยึดประโยชน์ปชช.มาก่อน

วันที่ 9 มีนาคม 2565 รายงานข่าวจากกรมขนส่งทางบกระบุว่า กรมการขนส่งทางรางได้ชี้แจงถึงกรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยโต้แย้งคัดค้านร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. ในประเด็นดังต่อไปนี้

1.ประเด็นมีเนื้อหามีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงการดำเนินการโดยรัฐให้เป็นเอกชน ซึ่งก็คือการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอนาคตอย่างแน่นอน

ขร. ขอชี้แจงว่า ไม่มีบทบัญญัติใด มาตราใด ในร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. … ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปใด ๆ ทั้งสิ้น การเสนอโครงการการขนส่งทางราง กำหนดหลักเกณฑ์ในการเสนอโครงการให้หน่วยงานของรัฐเป็นเจ้าของโครงการ โดยแบ่งเป็นกรณีรถไฟของ รฟท. รถไฟฟ้า ของ รฟท.หรือ กทม. และกรณีรถรางของกระทรวงมหาดไทย หากโครงการใดมีเอกชนร่วมลงทุนให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการร่วมลงทุนระหว่างรัฐกับเอกชน ทั้งนี้ สัญญาสัมปทานหรือสัญญาร่วมลงทุนที่ได้จัดทำขึ้นต้องมีข้อกำหนดที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ ไม่มีกรณีที่จะดำเนินการแปรรูปรัฐวิสาหกิจแต่อย่างใดทั้งนี้ ร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัถตุประสงค์ จะช่วยกำกับการดำเนินงานของระบบขนส่งทางรถไฟให้มีมาตรฐานความปลอดภัย การกำหนดเขตปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ และยกระดับคุณภาพการให้บริการระบบรางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการระบบราง รวมถึงคุ้มครองผู้โดยสาร ความล่าช้าในการเดินรถ การคืนค่าโดยสารและการเยียวยา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติโดยรวม

สำหรับร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … มีบทบัญญัติทั้งหมด 10 หมวด ดังนี้
หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางราง หมวด 2 การจัดทำโครงการการขนส่งทางราง หมวด 3 เขตระบบรถขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบรถขนส่งทางราง หมวด 4 การกำกับดูแลการประกอบกิจการ หมวด 5 การสอบสวนอุบัติเหตุ หมวด 6 ผู้ตรวจการขนส่งทางราง หมวด 7 ผู้ประจำหน้าที่ หมวด 8 การจดทะเบียนรถขนส่งทางราง หมวด 9 การคุ้มครองผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ และหมวด 10 บทกำหนดโทษ ซึ่งรวมกับบทเฉพาะกาล

ร่างพระราชบัญญัตินี้จะมีมาตรารวมทั้งสิ้น 149 มาตรา โดยมีหลักการสำคัญเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางราง กำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย การจัดสรรความจุ ตารางเวลาเดินรถและเส้นทาง การสอบสวนอุบัติเหตุและการจดทะเบียนรถขนส่งทางราง โดยเมื่อร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางราง พ.ศ. … มีผลบังคับใช้จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการคมนาคมขนส่งทางราง นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนระบบรางของไทยให้เทียบเท่าสากล ส่งเสริมเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเเข่งขันของประเทศ

2.ประเด็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียอย่างทั่วถึงและรอบด้านอีกทั้งยังมีความเห็นและข้อสังเกตของหน่วยงานต่างๆที่เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของสังคมและประชาชนโดยส่วนรวม

ขร. ขอชี้แจงว่า ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การขนส่งทางราง พ.ศ. …. โดยมีหนังสือถึงหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อขอรับฟังความคิดเห็นรวมถึง รฟท. ด้วย โดยสำนักงานยุทธศาสตร์ธุรกิจการเดินรถ ของ รฟท. เป็นผู้ให้ความเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. …. และกรมการขนส่งทางรางได้รับความเห็นและข้อสังเกตดังกล่าวมาดำเนินการแล้ว อีกทั้งกรมการขนส่งทางรางได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียโดยผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย (https://lawtest.egov.go.th/) ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564 และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมการขนส่งทางราง (https://www.drt.go.th/) ด้วยแล้ว

หาก สร. รฟท. ยังคงไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ. การขนส่งทางราง พ.ศ. …. สามารถแสดงความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาได้ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 77 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 แล้ว โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของกรมการขนส่งทางรางเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างครบถ้วนทุกขั้นตอนชอบด้วยกฎหมายแล้ว


ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ