สมัครสอบข้าราชการ “ประกันสังคม” 30 อัตรา เช็กตำแหน่ง-เงินเดือน

ประกันสังคม ข้าราชการ

สำนักงานประกันสังคม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันบรรจุรับราชการ ปี 2565 รวม 30 อัตรา เช็กตำแหน่ง-อัตราเงินเดือนที่ได้รับ

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ลงนามประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ประกาศดังกล่าวระบุว่า ด้วยสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ-เงินเดือน

1. นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 5 อัตรา : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

2. ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 15 อัตรา : อัตราเงินเดือนระหว่าง 15,000-16,500 บาท

3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จํานวนตําแหน่งว่างครั้งแรก 10 อัตรา

  • อัตราเงินเดือนระหว่าง 10,840-11,930 สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี
  • อัตราเงินเดือนระหว่าง 11,500-12,650 สำหรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี

สามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดไว้ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่ง พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง โดยเป็นวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ตามที่ระบุไว้ในประกาศ

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ปิดรับสมัคร

วันที่รับสมัครสอบ

สามารถสมัครสอบแข่งขันผ่านเว็บไซต์ https://sso.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

1. ค่าธรรมเนียมสอบ จํานวน 320 บาท

2. ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการอินเทอร์เน็ต จํานวน 30 บาท

โดยค่าธรรมเนียมจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ช่องทางชําระเงิน

เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะได้รับรหัสคิวอาร์โค้ด (QR Code) ในใบชําระเงิน โดยให้ดําเนินการชําระเงินผ่านระบบแอปพลิเคชั่น (Application) ได้ทุกธนาคาร ภายใน 1 ชั่วโมง และให้เก็บหลักฐานการชําระเงิน (Slip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย

หากมีกรณีผู้ใดแอบอ้างว่า สามารถช่วยเหลือให้สอบแข่งขันได้ หรือมีพฤติการณ์ในทํานองเดียวกันนี้ โปรดอย่าหลงเชื่อ และแจ้งให้สํานักงานประกันสังคมทราบ ทาง E-mail : [email protected]

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดการเปิดรับสมัครฉบับเต็มได้ที่ คลิก