รองผู้ว่ากทม. สั่งเตรียมแผนการสื่อสารในภาวะวิกฤต

ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช
ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

รองผู้ว่ากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารสำนักงานประชาสัมพันธ์ ข้าราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน และจัดเตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อจัดเตรียมกลไกการบริหารจัดการในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนัก และสำนักงานเขต จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยแบ่งการสัมมนาออกเป็นกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม

ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมย่อยที่ 1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยง ถอดบทเรียน เพื่อเตรียมข้อมูลและจัดทำเค้าโครงร่างคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานคร โดยมีการแบ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 40 คน/วัน กำหนดจัดสัมมนาในวันที่ 1, 9, 10, 13 และ 15 มิถุนายน 2565

สำหรับการสัมมนาในวันนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้รับฟังข้อมูลและปัญหาในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตต่าง ๆ ที่ผ่านมาของกรุงเทพมหานครจากผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำให้ระมัดระวังการสื่อสารให้มีความถูกต้อง เน้นการสื่อสารให้ประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการดำเนินการต่อภาวะวิกฤตนั้น ๆ เพิ่มเติมจากการรายงานเชิงสถิติดังเช่นที่ผ่านมา ที่มักจะสื่อสารเพียงว่าขณะเกิดวิกฤต กทม.ได้ดำเนินการอย่างไร จำนวนเท่าใดบ้าง

นอกจากนี้ เมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้น ทุกหน่วยงานจะต้องปรับการดำเนินการและสื่อสารอย่างเป็นเอกภาพและสอดคล้องกัน ซึ่งการจัดทำคู่มือการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตของกรุงเทพมหานครจะเป็นแนวทางหลักให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบขั้นตอน ลดความเสี่ยงในการสื่อสารผิดพลาด เกิดความถูกต้องและปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการสื่อสารด้วย