อัพเดตสิทธิบัตรทอง บัตร 30 บาท ปี 2565 ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมอะไรบ้าง

บัตรทอง บัตร 30 บาท

สปสช. อัพเดตสิทธิประโยชน์ “สิทธิบัตรทอง” ปี 2565 ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุมสิทธิอะไรบ้าง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) เผยแพร่สิทธิประโยชน์จาก สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง และอะไรที่ไม่ครอบคลุม ไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยเป็นการอัพเดตข้อมูลล่าสุด เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565

สิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุม

 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 2. การตรวจวินิจฉัยโรค
 3. การตรวจและรับฝากครรภ์
 4. การบำบัดละการบริการทางการแพทย์
 5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. การทำคลอด
 7. การกินอยู่ในบริการ
 8. การบริบาลทารกแรกเกิด
 9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
 11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่บอร์ด สปสช. กำหนดเพิ่มเติม
 14. บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด ที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 15. บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการปะสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
 16. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ครอบคลุม

 1. เพื่อความสวยงาม โดยไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 2. การตรวจวินิจฉัยและการรักษาที่เกินความจำเป็นจากข้อบ่งชี้ทางการแพทย์
 3. การรักษาที่อยู่ระหว่างค้นคว้าทดลอง
 4. การปลูกถ่ายอวัยวะ ที่ไม่ปรากฏตามบัญชีแนบท้าย
 5. การบริการทางการแพทย์อื่น ตามที่บอร์ด สปสช. กำหนด

สปสช.