สมุทรสาครจัดงาน “วันดินโลก” ชูแนวคิด “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

งานวันดินโลก จ.สมุทรสาคร
ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์สมุทรสาคร
สมุทรสาครจัดงาน “วันดินโลก” (World Soil Day) ภายใต้แนวคิด “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน”

วันที่ 13 ธันวาคม 2565  นายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันดินโลก (World Soil Day) ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great Food from good soil for better life awareness week” หรือดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข โดยมีพัฒนาการจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร นายอําเภอกระทุ่มแบน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับกิจกรรม “วันดินโลก” (World Soil Day) ปี 2565 อยู่ภายใต้ชื่อกิจกรรม “Great Food from good soil for better life awareness week” หรือดินดี อาหารดี สุขภาพดี ชีวีมีสุข เป็นกิจกรรมการรณรงค์สร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลกแก่ประชาชนที่ดําเนินกันมาอย่างต่อเนื่องหลายปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสําคัญของทรัพยากรดินต่อการดํารงชีพของมนุษย์ และเพื่อให้เกิดจิตสํานึกในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2556 องค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก เพื่อน้อมรําลึกถึงพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธี

               

การจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก และทรงเผยแผ่องค์ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินให้พวกเราทุกคนและคนทั่วทั้งโลกได้เห็นถึงความสําคัญของ “ดิน” ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญ

ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการวันดินโลก โดยสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร, การทําถังขยะเปียกลดโลกร้อน, การสาธิตทําปุ๋ยหมักสูตรพัฒนาที่ดิน น้ำหมักชีวภาพ, การปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร และปลูกหญ้าแฝก, การสาธิตการปลูกข้าว ปล่อยพันธุ์ปลา การปลูกไม้ผล ตามแนวทาง “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” และนิทรรศการวันดินโลกอีกด้วย

งานวันดินโลก จ.สมุทรสาคร
งานวันดินโลก จ.สมุทรสาคร
งานวันดินโลก จ.สมุทรสาคร