สมุทรสงคราม ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลาทูแม่กลอง

ปลาทูแม่กลอง
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกาศ การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ปลาทูแม่กลอง” ทะเบียนเลขที่ สช 66100207 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 21 กันยายน 2564

วันนี้ 20 กรกฎาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม แจ้งว่า ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้มีประกาศกรมสินทรัพย์สินทางปัญญา เรื่อง การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ปลาทูแม่กลอง” ทะเบียนเลขที่ สช 66100207

ทั้งนี้ เพื่อให้การขั้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

กรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ ให้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ปลาทูแม่กลอง คำขอเลขที่ 64100276 ทะเบียนเลขที่ สช 66100207 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน 21 กันยายน 2564 ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2566

สำหรับ ปลาทูแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม (Mae Klong Mackerel/ Pla To Mae Klong) เป็นปลาทูสดที่มีลำตัวกว้าง แบน สั้น ผิวขาวเงินมันวาว มีแถบสีน้ำเงินแกมเขียวหรือแถบสีเหลือง ครีบหางสีเหลืองทอง


โดยปลาทูนึ่ง คือ ปลาทูสดที่มีลักษณะดังกล่าว นำไปผ่านความร้อนจนเนื้อปลาทูมีความละเอียดนุ่ม เนื้อแน่น
หอม และมันมาก นิยมบรรจุในลักษณะหน้างอคอหัก ผลิตในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสมุทรสงคราม
ได้แก่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที

ปลาทูแม่กลอง
ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม